Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka Kibice Razem

Reklama
Nabór od 22.03.2019 do 11.04.2019 15:00
Urząd Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Sportu
Łączny budżet 225 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 75 tys. PLN
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku”.

Cele, rodzaj zadania, warunki oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych w okresie od 01 maja 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku na realizację zadania oraz wysokość środków przekazanych na realizację zadania w latach 2016 -2018 roku.

1. Cele zadania:

a) poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,

b) zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,

c) wspieranie kulturalnego kibicowania,

d) wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej,

poprzez działania edukacyjno-informacyjne.

2. W ramach niniejszego konkursu dotowane będzie przedsięwzięcie w przedmiocie prowadzenia w okresie od 01 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem, będącego kontynuacją projektu ogólnopolskiego realizowanego wcześniej w latach 2011-2015 oraz programu realizowanego w latach 2016-2018 obejmujące działania związane z:

1) pracą edukacyjno-informacyjną z kibicami prowadzoną przez zaangażowane w tym celu osoby, które kierować będą lokalem programu (własnym bądź wynajętym);

2) prowadzeniem lokalu programu, który będzie miejscem spotkań dla zainteresowanych fanów piłki nożnej oraz będzie prowadzony przy współudziale kibiców. Lokal służyć ma również przeprowadzaniu dyskusji, planowaniu i organizacji wyjazdów, organizowaniu spotkań z piłkarzami oraz wszelkim działaniom służącym realizacji celów programu „Kibice Razem”, w szczególności służącym poprawie bezpieczeństwa imprez sportowych, zwalczaniu negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej, wspieraniu kulturalnego kibicowania, wspieraniu pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej;

3) utrzymywaniem kontaktów z instytucjami takimi jak: kluby sportowe, władze miejskie, szkoły, lokalne media, stowarzyszenia, a także zasłużeni dla klubu zawodnicy;

4) promocją oraz rozpowszechnianiem informacji, w tym prowadzeniu strony internetowej, portalu społecznościowego w celu tworzenia pozytywnego wizerunku oraz zmiany sposobu postrzegania kibiców sportowych przez społeczeństwo;

5) upowszechnianiem rodzinnego uczestnictwa w sporcie i kibicowaniu;

6) udziałem w spotkaniach roboczych osób zatrudnionych przy programie „Kibice Razem”, w ogólnokrajowych i lokalnych konferencjach.

3. W ramach niniejszego konkursu przewidziana kwota na wsparcie realizacji zdania objętego konkursem wynosi łącznie 225.000 zł, w tym :

1) w roku 2019 wynosi 75.000 zł i zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni w dziale 926 rozdział 92605 § 2360

2) w latach 2020 – 2021 wynosi 150.000 zł (w każdym roku po 75.000 zł) zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową dla miasta Gdyni 2019 - 2033 i zostanie zarezerwowana w stosownej wysokości w budżecie miasta Gdyni na dany rok zgodnie z harmonogramem płatności transz dotacji wskazanym w umowie o wsparcie realizacji zadania.

4. Kwota przeznaczona na dotację przyznana zostanie na dofinansowanie jednej oferty.

5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 10 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy

6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy

7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 10% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody oraz aneksu do umowy.

8. W latach 2016-2018 na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem” przekazana została na podstawie zawartej jednej umowy kwota 180.000 zł, w tym w roku 2018 kwota 60.000 zł.

Miejsce, termin i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00.

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (wymagany skan załączników po podpisaniu przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących):

1) ramowy plan pracy lokalnego ośrodka „Kibice Razem” na cały okres realizacji zadania.

2) ankietę Gdyńskiego Banku Danych,

3) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

4) kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(z późn. zm),

6) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,

7) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 2 wystawionych wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,

3. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1 oraz 6-7 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 600/19/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pt. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku”.

4. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy również w terminie do 11 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty, ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentów zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

5. Organizator konkursu wezwie oferentów do uzupełnienia ofert niespełniających warunków formalnych, wyznaczając im termin na dokonanie uzupełnienia nie dłuższy niż 2 dni robocze. Wezwanie będzie dokonane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.

W przypadku nie uzupełnienia oferty w tym terminie oferta zostanie odrzucona.

6. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 5 wyłącznie oferty zawierające braki formalne:

1) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta;

2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;

3) brak wymaganych załączników do oferty wskazanych w ogłoszeniu konkursowym w rozdziale V ust. 2.

4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

Reklama