Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży `2019

Reklama
Nabór od 22.03.2019 do 31.05.2019 15:30
Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 41,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 41,6 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019, dotyczących wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie BOP nr 21/2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 18 marca 2019 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019

 1. Rodzaj zadania publicznego (wybrany jeden zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 2. Priorytetowe zadania publiczne z Ełckiego Programu Współpracy `2019: Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z powyższego zakresu: 41 600 zł.
 4. Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone.
 5. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 6. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.
 7. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.
 8. Termin składania ofert: od 18 marca do 31 maja 2019 r.
 9. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty;
 10. Termin wyboru ofert do realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 11. Termin realizacji zadania: ramy czasowe od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019r.
 12. Warunki realizacji zadania:
 • przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzież z terenu miasta Ełku w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich, w kraju i za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowisk, obozów i biwaków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przy realizacji zleconych zadań samorządu miasta Ełku wymagany jest wkład własny rzeczowy i/lub osobowy nie mniejszy niż 20% kosztów całkowitych zadania.
 • w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;
 • w ofercie obowiązkowo należy podać informacje o wkładzie rzeczowym oferenta;
 • umowa dotacyjna zostanie podpisana wyłącznie po dostarczeniu przez realizatora zgłoszenia wypoczynku do Kuratora Oświaty.
 • oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;
 • z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej;

Załączniki do składanej oferty:

 1. w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.pl).
 2. nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie Witkac.pl).

Składanie ofert:

 1. ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, w ciągu trzech dni roboczych, nie później niż do 28 czerwca 2019 r., w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ełku (BOP), ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
 2. faktycznym terminem złożenia oferty jest termin wpłynięcia do Urzędu "potwierdzenia złożenia oferty".

1. Oceny formalnej złożonych ofert dokonują pracownicy Urzędu Miasta Ełku wg poniższego:

 1. I etap oceny formalnej:

Kryteria formalne I ETAPU:

 1. Oferta została złożona w serwisie Witkac.pl
 2. Dokument „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej został złożony zgodnie z terminami konkursu
  w Urzędzie (liczy się data wpływu dokumentu do Urzędu)
 3. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta
 4. Niespełnienie jednego lub więcej kryteriów I etapu, skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty, bez poddania oferty ocenie w II etapie oceny formalnej.
 5. Oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne I etapu jest poddawana ocenie w II etapie oceny formalnej.
 6. II etap oceny formalnej:

Kryteria formalne II etapu z możliwością usunięcia braków:

 1. Oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby
 2. Oferta została złożona z wymaganymi załącznikami, jeżeli zostały określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert
 3. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system Witkac.pl, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.
 4. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia wysłanego w systemie Witkac.pl.
 5. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.
 6. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta nie jest poddawana dalszej ocenie.
 7. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne I i II etapu kierowane są do oceny merytorycznej.
Reklama