Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Aktywizowanie społeczne osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 22.03.2019 do 15.04.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Informacji udzielają: - Halina Zygnerska - kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17), - Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21), - Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50), - Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18), - Edyta Baczul – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 10).
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie zadań wymienionych w § 2.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Konkurs ofert obejmuje realizację, ze środków PFRON, następujących zadań:
1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
3. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
1) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
2) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
3) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
4. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej

Konkurs jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2019 r. przeznaczono kwotę 200 tys. zł.

Oferty należy składać do 15 kwietnia 2019 r. Oferty należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu lub przesłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub data stempla pocztowego.

Reklama