Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowanie i rozwój języka kaszubskiego

Reklama
Nabór od 18.03.2019 do 03.04.2019 16:15
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (022) 60 120 36 lub pod adresem poczty elektronicznej: andrzej.marciniak@mswia.gov.pl.
Łączny budżet 971 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 90 PLN
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Realizacja inwestycji służącej zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowaniu i rozwojowi języka kaszubskiego.

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od dnia 23 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia, 2019 r., działania dotyczące:

1)      przygotowania do realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 2 i 3, w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji;

2)      realizacji inwestycji budowlanych w rozumieniu § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz innych zmian w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;

3)      zakupu obiektów budowlanych lub

4)       zakupu środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.).

Realizacja inwestycji miałaby na celu zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowanie i rozwój języka kaszubskiego poprzez umożliwienie albo ułatwienie rozpoczęcia lub rozwoju działalności prowadzonej w tym celu, poprzez działania polegające na przygotowaniu do realizacji inwestycji, budowie albo rozbudowie bazy lokalowej lub materialnej oferentów.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reklama