Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowanie i rozwój języka kaszubskiego

Reklama
Nabór od 18.03.2019 do 03.04.2019 16:15
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (022) 60 120 36 lub pod adresem poczty elektronicznej: andrzej.marciniak@mswia.gov.pl.
Łączny budżet 971 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 90 PLN
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Realizacja inwestycji służącej zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowaniu i rozwojowi języka kaszubskiego.

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od dnia 23 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia, 2019 r., działania dotyczące:

1) przygotowania do realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 2 i 3, w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji;

2) realizacji inwestycji budowlanych w rozumieniu § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz innych zmian w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;

3) zakupu obiektów budowlanych lub

4) zakupu środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.).

Realizacja inwestycji miałaby na celu zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowanie i rozwój języka kaszubskiego poprzez umożliwienie albo ułatwienie rozpoczęcia lub rozwoju działalności prowadzonej w tym celu, poprzez działania polegające na przygotowaniu do realizacji inwestycji, budowie albo rozbudowie bazy lokalowej lub materialnej oferentów.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reklama