Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

4. nabór projektów Interreg Europa Środkowa, Europejska Współpraca Terytorialna

Reklama
Nabór od 15.03.2019 do 05.07.2019 13:00
Instytucja Zarządzająca, Wspólny Sekretariat transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa
Łączny budżet 10 mln EUR
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa ogłosiły 4. nabór projektów, o charakterze eksperymentalnym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Czwarty nabór jest otwarty dla organizacji, które klasyfikują się jako:

  • Krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne (w tym EUWT w rozumieniu art. 2(16) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);
  • Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną;
  • Międzynarodowe organizacje działające na mocy prawa krajowego któregokolwiek Państwa Członkowskiego uczestniczącego w Interreg EUROPA ŚRODKOWA lub (z ograniczeniami) na mocy prawa międzynarodowego.

Szczegółowe informacje zawiera podręcznik wnioskodawcy dla 4. naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ze względu na eksperymentalny charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących siedmiu tematów:
I Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja
II Przedsiębiorczość społeczna
III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach
IV Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach
V Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom
VI Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki)
VII Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC

Projekty finansowane w ramach czwartego naboru wykorzystują ponadnarodowe produkty i rezultaty na dwa sposoby:

  • oddolny (upstreaming): Istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w taki sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych polityk i strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
  • odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, że mogą być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego rodzaju wprowadzanie produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter geograficzny w celu ich dostosowania i wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, polegający na ich wykorzystaniu w innych sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym celem tego podejścia jest ułatwienie regionom Europy Środkowej dostępu do ponadnarodowych produktów i rezultatów.

Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji.

Miejsce składania wniosków

Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez internetowy elektroniczny system monitoringu (eMS) na stronie https://ems.interreg-central.eu.

Pakiet aplikacyjny dla czwartego naboru zawiera również wzór formularza wniosku offline (wyłącznie dla celów informacyjnych). Propozycje projektów muszą być składane przez wnioskodawcę wiodącego przez eMS najpóźniej do piątku,

5 lipca 2019, do godziny 13:00 CET.

Więcej szczegółów dotyczących Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, warunki składania propozycji projektów, ocena propozycji, pakiet aplikacyjny oraz inne stosowne informacje są dostępne na stronie: www.interreg-central.eu/apply

Sposób składania wniosków

Pakiet aplikacyjny dla czwartego naboru zawiera również wzór formularza wniosku offline (wyłącznie dla celów informacyjnych). Propozycje projektów muszą być składane przez wnioskodawcę wiodącego przez eMS najpóźniej do piątku, 5 lipca 2019, do godziny 13:00 CET.

Kryteria wyboru projektów

Formalnie poprawne propozycje projektów muszą wykazać, że:

  • Koncentrują się na jednym z siedmiu wstępnie wybranych tematów

  • Koordynują wykorzystanie produktów i rezultatów uzyskanych z:

  • przynajmniej dwóch projektów finansowanych przez Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA i wymienionych w Załączniku 1; (nawet jeśli przyporządkowane zostały do różnych tematów)

  • przynajmniej jednego powiązanego tematycznie projektu finansowanego przez program bezpośrednio zarządzany przez Komisję Europejską (np. Horyzont 2020/Siódmy Program Ramowy, LIFE, instrument „Łącząc Europę”, Kreatywna Europa, …)

Kryteria wyboru projektów opisane zostały w 6. rozdziale podręcznika wnioskodawcy dla 4. naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

dla polskich partnerów do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Reklama