Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych w lokalach wyznaczonych przez realizatora zadania

Reklama
Nabór od 15.03.2019 do 05.04.2019 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie- Dział Pomocy Bezdomnym
Łączny budżet 299,44 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie- Dział Pomocy Bezdomnym

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

  • w 2019 r. - w wysokości 63 040 zł,

  • w 2020 r. – w wysokości 94 560 zł,

  • w 2021 r. – w wysokości 94 560 zł,

  • w 2022 r. - w wysokości 47 280 zł,

Termin realizacji zadania: od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków:

Mieszkanie nr 1 os. Stalowe,

Mieszkanie nr 2 ul. Walerego Sławka,

Mieszkanie nr 3 ul. Walerego Sławka,

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości: 86 400 zł w 2018 r. oraz 28 800 zł. w 2019 r.

Organizacja pożytku publicznego zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Dziennik Podawczy – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama