Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością

Reklama
Nabór od 15.03.2019 do 05.04.2019 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 1,059 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert a powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością w terminie od 1 maja 2019 roku do 31 października 2021 roku.

Tytuł zadania publicznego:

Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością, w terminie od 1 maja 2019 roku do 31 października 2021 roku.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 1 058 850,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym:

1) w okresie od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 282 360,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100);

2) w 2020 roku – 423 540,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100);

3) w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku – 352 950,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 maja 2019 r. do 31 października 2021 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, w lokalu podmiotu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków, w 2018 r., na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznaczyła środki finansowe w wysokości 418 140,24 zł. W 2019 r. na realizację zadania przekazano kwotę: 70 590,00 zł.

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama