Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

Reklama
Nabór od 15.03.2019 do 30.06.2019 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 2 mln PLN
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2019 roku”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. Celem programu jest:
a) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego;
b) monitorowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego;
c) opiniowanie, ocenianie i przygotowywanie propozycji nowych koncepcji szkolenia do ewentualnego wdrożenia przez podmioty uczestniczące w programie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
d) prowadzenie badań diagnostycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, wytypowanej przez polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”.
2. Szczegółowy sposób realizacji celów – zgodnie z założeniami programu, określają we wniosku podmioty wskazane w dziale II, jako uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
1. Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
a) organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu;
b) ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
1. W ramach Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego zadania realizuje się:
a) w obszarze procesu szkolenia;
b) w obszarze badawczym i monitoringu.
Zadania z obszaru procesu szkolenia obejmują w szczególności:
a) projektowanie, monitorowanie, analizowanie i ewaluację procesów organizacyjnych i szkoleniowych w sporcie młodzieżowym;
b) projektowanie i monitorowanie Systemu Sportu Młodzieżowego1 (dalej „SSM”);
c) opiniowanie założeń organizacyjno-finansowych i szkoleniowych, przygotowywanie analiz i opinii w zakresie sportu młodzieżowego;
d) ocenę stopnia realizacji programów szkolenia zawodników objętych programem szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej;
e) współpracę w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym;
f) organizację lub współorganizację oraz udział w szkoleniach, spotkaniach (w tym w Podsumowaniu Współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego) lub konferencjach, w tym naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
g) gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu szkolenia związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami;
h) monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych w Polsce badań nad procesem szkolenia, zapewnienie dostępu do aktualnych baz danych, w tym baz naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
i) ocena rozwoju sportowego oraz kontrolę poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM;
j) gromadzenie danych i informacji służących do bieżącej analizy szkolenia oraz systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, tworzenie baz danych oraz publikacji i opracowań dot. sportu młodzieżowego;
k) inne doraźne zadania z obszaru procesu szkolenia, zlecone przez Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zwanego dalej „DSW”, lub przez Ministra.

Zadania z obszaru działalności badawczej i monitoringu obejmują w szczególności:

a) zakup lub wytworzenie urządzeń pomiarowych i aparatury badawczej niezbędnej do realizacji zadań;
b) współpracę w zakresie badań dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym;
c) gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu badań diagnostycznych związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami;
d) monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych w Polsce badań oraz zapewnienie dostępu do aktualnych baz danych, w tym baz naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
e) prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
f) monitorowanie rozwoju sportowego oraz kontrolę poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM;
g) inne doraźne zadania z obszaru badań i monitoringu sportu młodzieżowego, zlecone przez Dyrektora DSW lub przez Ministra.

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2019 r., osobiście – w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.) na adres siedziby MSiT.

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz adnotację: DSW – Wniosek w ramach „Programu dofinansowania zadań, związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2019 roku”.

Reklama