Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 15.03.2019 do 05.04.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu

Zadanie musi zawierać działalność klubową.

Zadanie musi przewidywać indywidualne konsultacje terapeuty uzależnień. Przez konsultacje rozumie się działania zmierzające do szczegółowego zaobserwowania zachowań i postaw członków grupy oraz problemów każdej z osób uczestniczącej w zajęciach i spotkaniach. Celem jest tworzenie postaw kooperujących z realizacją procesu zmierzającego do zachowania całkowitej abstynencji.

Zadanie musi przewidywać prowadzenie grup wsparcia.

Zadanie powinno przewidywać organizację działań mających na celu integrację rodzin abstynenckich.

Zadanie może przewidywać organizację spotkań/imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych.

Organizator musi realizować program readaptacji społecznej i zawodowej.

Zadanie musi przewidywać Program interwencji kryzysowej wobec osób uzależnionych i członków ich rodzin w miejscu ich zamieszkania i przebywania.

Zadanie powinno przewidywać działania z zakresu rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji, społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, zagrożonych oraz doznających przemocy i stosujących przemoc.

Zadanie musi zakładać obecność gospodarza klubu w godzinach otwarcia klubu, certyfikowanego (lub w trakcie szkolenia certyfikacyjnego) specjalisty terapii uzależnień, certyfikowanego (lub w trakcie szkolenia certyfikacyjnego) instruktora terapii uzależnień, trzeźwiejącego alkoholika po leczeniu odwykowym z potwierdzonym przygotowaniem do prowadzenia działań rehabilitacyjnych i specjalistów z zakresu readaptacji społecznej i zawodowej.

Zadanie musi zakładać dostępność do pomocy od poniedziałku do soboty, nie mniej niż 5 godzin dziennie.

Zadanie powinno zawierać ewaluację programu - dokonanie oceny realizacji programu na zakończenie realizacji zadania.
Miejsce realizacji zadania: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel zadania:

Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu.

Rezultaty zadania:

Wzrost dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin przez: - zwiększenie liczby osób, które utrzymują się w abstynencji poprzez nabycie przez nie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, - zwiększenie liczby osób, które uczestniczyć będą w zajęciach grup AA oraz grup wsparcia, - zmianę zachowań u członków klubu poprzez nabycie nowych lub rozwinięcie już istniejących umiejętności interpersonalnych umożliwiających nawiązanie zdrowych kontaktów z innymi ludźmi, - nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego. Podmiot realizujący zadanie powinien w ofercie zaprezentować sposób mierzenia wymienionych wskaźników rezultatów zadania.

Reklama