Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 299,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów wyłonionych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

Opis konkursu:

1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
2. W ramach konkursu zlecane będzie w szczególności zadanie polegające na:
• Integracji społecznej niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku,
• Zapewnieniu specjalistycznej opieki w zakresie fizjoterapii oraz fizykoterapii,
• Terapii polisensorycznej (zajęcia na Sali doświadczeń Świata i integracji Sensorycznej)
• Organizacji terapeutycznych warsztatów wyjazdowych.
3. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
4. Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r. (oraz do dnia 30 kwietnia 2020 r. projekt: „Malowane wspomnieniami”)
5. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 299 700,00 zł z podziałem: na rok 2019 kwota 279 230,00 zł; na rok 2020 kwota: 20 470,00 zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci:

a. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
b. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d. spółdzielnie socjalne;
e. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które: - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać ww. oferenci, z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie.

W niniejszym konkursie nie mogą być składane oferty, które uzyskały wsparcie finansowe realizacji zadania z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach innych otwartych konkursów ofert, jak również z pominięciem otwartego konkursu ofert (w trybie tzw. „małego grantu”) , zgodnie z art. 19a UoDPPioW lub są współfinansowane przez Wojewódzkie Jednostki Organizacyjne Województwa Małopolskiego (m.in. ROPS, WUP, MIK, instytucje kultury). Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a UoDPPioW.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty
w terminie do 21 marca 2019 r.:

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56;
  • albo przesłanie oferty na adres korespondencyjny:
    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
    Departament Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem: „Konkurs ofert w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w 2019 r.” Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu potwierdzoną pieczęcią wpływu.
Reklama