Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ochrona bioróżnorodności: „Małopolska Pszczoła”

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 22.03.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, mając na celu ochronę różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, dzikich owadów zapylających i roślin oraz promocję i edukację ekologiczną w tym zakresie, realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2019 r., zwany dalej Konkursem.

Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  1. ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  2. ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
  3. promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich, stanowiącej gwarancję zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a skutkami działalności człowieka;
  4. dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
  5. szkoleniach z zakresu biologii, ekologii pszczół i owadów zapylających;
  6. edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
  7. odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi.

Zasięg oddziaływania pracy pszczół musi być obszarem zlokalizowanym na terenie województwa małopolskiego, ogólnodostępnym i charakteryzującym się zróżnicowanym ekosystemem. Województwo Małopolskie jest uprawnione do weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych do realizacji na 2019 r., których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 maja 2019 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2019 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i najpóźniej do terminu zakończenia realizacji zadania w danym roku budżetowym. Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji i z pozostałych źródeł określi umowa.

Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy musi stanowić co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego, osobowego i rzeczowego, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy i osobowy jest obligatoryjny w kalkulacji przewidywanych kosztów, natomiast wkład rzeczowy jest fakultatywny w kalkulacji przewidywanych kosztów w cz. IV pkt 8 oferty.

Poziom kosztów obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne poniesione z dotacji, nie może przekroczyć 10% wartości dotacji.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”

Termin składania ofert:

2019-03-22

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama