Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Reklama
Nabór od 26.02.2019 do 21.03.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 190 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

Opis konkursu:

1. W ramach Konkursu zlecane będą zadania w szczególności polegające na:

  • dofinansowaniu tzw. „wkładów własnych” projektów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych na rzecz mieszkańców Województwa Małopolskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  • wspieraniu zadań o znaczeniu regionalnym, na których realizację Oferenci pozyskali bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł zewnętrznych (innych niż przyznawane przez Województwo Małopolskie), gdzie wymagany jest finansowy tzw. „wkład własny” lub został zadeklarowany przez Oferenta w złożonym projekcie. W ramach konkursu nie udziela się dofinansowania na wkład własny do zadań finansowanych z budżetów samorządów lokalnych – powiatu, gminy oraz budżetu Wojewody Małopolskiego, a także ze środków europejskich, czy PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

2. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Do Konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w terminie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym wydatki ponoszone w ramach przyznanej dotacji ze środków finansowych Województwa Małopolskiego stanowią koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały one poniesione od dnia podpisania umowy.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

5, W niniejszym Konkursie nie mogą być składane oferty, które uzyskały wsparcie finansowe realizacji zadania z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach innych otwartych konkursów ofert lub z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

6. Ofertę na pokrycie brakującej części budżetu projektu na tzw. „wkład własny” może złożyć Oferent, który:

  • otrzymał już na realizację projektu środki finansowe ze źródeł zewnętrznych;
  • złożył projekt u grantodawcy zewnętrznego i stara się o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (w przypadku gdy Oferent jest w trakcie ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, ale na chwilę składania oferty w niniejszym Konkursie nie otrzymał decyzji
    o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego może zostać przyznana warunkowo, pod warunkiem otrzymania w/w środków finansowych – które następnie musi wykazać).

7. Dotacja może zostać udzielona Oferentom realizującym zadania Województwa Małopolskiego w wysokości do 90% wymaganego tzw. „wkładu własnego”, tj. tj. takiego, który ma on obowiązek zapewnić zgodnie z zasadami innych konkursów/programów/funduszy lub który zadeklarował przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych.

Schemat:

% wymagany tzw. „wkład własny” + % wkład z funduszy zewnętrznych = 100% kosztów kwalifikowanych projektu

% wymagany tzw. „wkład własny” = % wkładu własnego Oferenta + % dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego

8. Oferent, składając ofertę realizacji zadania do dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego, zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości co najmniej 10 % wszystkich kosztów realizacji zadania.Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego, osobowego i rzeczowego, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy jest obligatoryjny w kalkulacji przewidywanych kosztów, natomiast wkładosobowyi rzeczowy jest fakultatywny w kalkulacji przewidywanych kosztów w cz. IV pkt 8 oferty.

9. Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na: koszty merytoryczne, koszty obsługi zadania (w tym koszty administracyjne). Przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Poziom kosztów obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne ponoszone z dotacji, nie mogą przekroczyć 10 % wartości dotacji wnioskowanej z budżetu Województwa Małopolskiego.Kosztorys będący częścią oferty składanej do niniejszego Konkursu musi stanowić odzwierciedlenie kosztorysu złożonego u grantodawcy zewnętrznego. Oznacza to zakaz włączania do kosztorysu nowych pozycji budżetowych.

10. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych Oferentów, których oferty będą wyłonione
w drodze w/w konkursu.

11. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

12. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

13. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”

Termin składania ofert:

2019-03-21

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama