Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu

Reklama
Nabór od 27.02.2019 do 25.03.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 180 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2019 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wypoczynku letniego dla polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz państw Azji Środkowej, w tym m.in.: doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznawanie dziedzictwa Małopolski.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami”, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie_._

Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2019 roku.

Termin składania ofert:

2019-03-25

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama