Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki”

Reklama
Nabór od 14.03.2019 do 17.05.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - Organizacja „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki”.

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, określonego w § 6 ust. 11 pkt. 5 „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

W konkursie zostanie wybrane zadanie publiczne zmierzające do organizacji wydarzenia mającego na celu podniesienie wiedzy o atrakcjach turystycznych województwa wielkopolskiego, popularyzację walorów turystycznych Wielkopolski, a także wymianę wiedzy i doświadczeń oraz integrację osób zaangażowanych w rozwój turystyki w Wielkopolsce.

Szczegółowy opis zadania:

Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego jednodniowego spotkania podsumowującego mijający sezon turystyczny, promującego walory turystyczne regionu. Zadanie powinno składać się z dwóch części: konferencyjnej i krajoznawczej.

W ramach realizacji zadania oferent winien zapewnić:

  • w zakresie części konferencyjnej: salę konferencyjną z wyposażeniem audio-wizualnym oraz serwis kawowy i poczęstunek dla uczestników,
  • w zakresie części krajoznawczej: zwiedzanie wybranej atrakcji turystycznej/wybranych atrakcji turystycznych wraz z opiekunem/pilotem/przewodnikiem,
  • transport uczestników na cały czas trwania Obchodów, tj.: transport z centrum Poznania do miejsca organizacji Obchodów i z powrotem oraz w trakcie trwania części krajoznawczej.

Odbiorcy zadania (uczestnicy):

Podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, w tym m.in. publicyści krajoznawczy, przedstawiciele branży turystycznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki (m.in. przedstawiciele oddziałów PTTK i lokalnych organizacji turystycznych), przedstawiciele/członkowie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele wielkopolskich szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki. Lista zaproszonych gości musi zostać skonsultowana i ostatecznie zaakceptowana przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Miejsce realizacji zadania:

Teren województwa wielkopolskiego.

Termin przeprowadzenia „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki”:

Przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki” winno odbyć się w piątek w dowolnym terminie pomiędzy 13 września 2019 roku a 11 października 2019 roku. Spójność zadania ze Strategią: Zadanie jest spójne z celem operacyjnym II.3.2 „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”.

Reklama