Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 14.03.2019 do 15.05.2019 15:30
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosiłtwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2019 roku.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (Obszar III): Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców gminy,
  2. organizacja turniejów i zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, za wyjątkiem przygotowań i startów w rozgrywkach ligowych.

Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze III przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 roku (do godz. 15.30):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku (Obszar III)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Reklama