Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Drugi konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020

Reklama
Nabór od 14.03.2019 do 02.04.2019 16:00
Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
Łączny budżet 61 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 8 tys. PLN
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020, których realizacja będzie trwała od maja do września 2019 roku.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Organizacja wydarzeń promujących Program Owca Plus np.:

  • prowadzenie działań (np. festyny, warsztaty, gry terenowe (quest), itp.) o charakterze lokalnym, regionalnym i wojewódzkim, podczas których promowane będą:

a) tradycje i zwyczaje związane z pasterstwem i kulturą regionów: beskidzkiego i/lub jurajskiego;

b) produkty pochodzenia owczego i koziego;

c) folklor, muzyka, itp. dotyczące tematyki regionów: beskidzkiego i/lub jurajskiego,

d) ochrona krajobrazu i przyrody regionów: beskidzkiego i/lub jurajskiego,

e) promowanie turystyki beskidzkiej i/lub jurajskiej.

  • przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji w zawodach baca i juhas.

Dodatkowo, zadanie powinno wpisywać się w priorytetowe zadania publiczne na rok 2019 określone w rozdziale 5 Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, tj. wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Oferty należy składać do 2 kwietnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 2 maja 2019 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Reklama