Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Drugi konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020

Reklama
Nabór od 14.03.2019 do 02.04.2019 16:00
Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
Łączny budżet 61 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 8 tys. PLN
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020, których realizacja będzie trwała od maja do września 2019 roku.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Organizacja wydarzeń promujących Program Owca Plus np.:

  • prowadzenie działań (np. festyny, warsztaty, gry terenowe (quest), itp.) o charakterze lokalnym, regionalnym i wojewódzkim, podczas których promowane będą:

a) tradycje i zwyczaje związane z pasterstwem i kulturą regionów: beskidzkiego i/lub jurajskiego;

b) produkty pochodzenia owczego i koziego;

c) folklor, muzyka, itp. dotyczące tematyki regionów: beskidzkiego i/lub jurajskiego,

d) ochrona krajobrazu i przyrody regionów: beskidzkiego i/lub jurajskiego,

e) promowanie turystyki beskidzkiej i/lub jurajskiej.

  • przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji w zawodach baca i juhas.

Dodatkowo, zadanie powinno wpisywać się w priorytetowe zadania publiczne na rok 2019 określone w rozdziale 5 Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, tj. wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Oferty należy składać do 2 kwietnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 2 maja 2019 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Reklama