Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego

Reklama
Nabór od 13.03.2019 do 15.05.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 450 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania:

Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR, a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego_._

2. Rodzaj zadania:

Zadanie będzie polegało na:

 1. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień
  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy objętych wsparciem MOPR w Szczecinie, a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania placówek.

 2. Organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania dzieci, objętych opieką i wychowaniem
  w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzonych na zlecenie Gminy Miasta Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

 3. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina, o ile nie korzystają ze świadczeń MOPR w Szczecinie przeznaczonych na ten cel.

Zdanie publiczne pozostające w zgodzie ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, (cel strategiczny: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia, cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych).

Ponadto, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do:

 1. Zapewnienia wypoczynku, promocji czynnych form tego wypoczynku, wskazania wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy.

 2. Bieżącej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie realizacji zadania, w tym rekrutacji uczestników wypoczynku letniego objętych wsparciem MOPR oraz opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego.

 3. Przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie informacji zwrotnej o uczestnikach kolonii po zakończeniu wypoczynku.

 4. Zapewnienia dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych.

 5. Popularyzacji abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

 6. Korekcji zachowań agresywnych i zmniejszenia napięcia pochodzącego z deprywacji potrzeb, w tym wynikających z sieroctwa społecznego u dzieci i młodzieży.

 7. Podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 8. Wskazania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 9. Złożenia sprawozdania z udzielonych działań na rzecz uczestników wypoczynku letniego za

okres realizacji zadania publicznego, z wyszczególnieniem ilości zrealizowanych działań, godzin, udzielonych porad specjalistycznych, zorganizowanych zajęć i warsztatów.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/w środków oraz prawo do wykorzystania przedłożonych ofert w sposób częściowy. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł. Do środków finansowych własnych Oferenta nie zalicza się wycenionego wkładu osobowego, wycenionego wkładu rzeczowego. Wymagany jest wkład finansowy Organizacji, który winien wynosić minimum 5 % wysokości dotacji. Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Miasto zastrzega sobie maksymalną wysokość dofinansowania dla uczestników wypoczynku
w wysokości do:

- 1300,00 zł na dziecko/uczestnika w zadaniu 1 i 3 przy turnusach 14-dniowych i proporcjonalnie niższą w turnusach krótszych,

- 250,00 zł na dziecko w zadaniu 2 za turnus liczący 10 kolejnych dni roboczych i proporcjonalnie niższą w turnusach krótszych.

Kwota dofinansowania może ulec zmianie w zależności od ilości i różnorodności zbliżonych ofert. Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert, oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert w sposób częściowy. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane formy zadania tj. kolonie bądź półkolonie. Kwota dofinansowania na realizację zadania publicznego zostanie wypłacona pod warunkiem dostarczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczenia właściwego Kuratora Oświaty potwierdzającego zgłoszenia miejsca organizacji kolonii.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 15 maja 2019 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Reklama