Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Dofinansowanie w roku 2019 wkładu własnego

Reklama
Nabór od 13.03.2019 do 30.08.2019 15:30
Gmina Miejska Starogard Gdański - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2019 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Forma i podstawa prawna konkursu: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:

na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznacza się kwotę
10 000,- zł.
Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

1. dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański – 10 000,- zł.

Termin realizacji zadania:

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., z założeniem, że wydatki w ramach dofinansowania wkładu własnego mogą być ponoszone od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2018r.:

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański wynosiła 10 000 zł

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronie bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu:

ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Sylwia Ossowska – tel. 881200480, sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty.

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do dnia 30 sierpnia 2019 r. godz. 15.30, lub do wyczerpania środków finansowych.

Termin oceny formalnej i merytorycznej:

do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

Warunki rozpatrzenia ofert:

oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

Warunki realizacji zadania:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały środki na realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze źródeł pochodzących spoza budżetu Gminy.

Finansowanie zadania:

Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2018 r.:

a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,

b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

c) koszty publikacji i promocji,

d) koszty wkładu osobowego,

e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.

  1. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

a. wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

b. pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

c. refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

d. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

e. działalność gospodarczą,

f. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

g. udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

h. premie, stypendia,

i. kary regulaminowe.

W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.

Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl oraz w wersji papierowej, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych można ponosić od dnia podpisania umowy

Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych będzie możliwe dopiero po podpisaniu przez oferenta umowy na realizację projektu finansowanego spoza budżetu Gminy. Kopia umowy będzie stanowić załącznik do umowy na realizację zadania.

W ofercie należy podać tytuł i wskazać źródło finansowania projektu.

Z zadania wyłączone są projekty finansowane z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i Marszałka Województwa Pomorskiego.

Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia, maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 50% i nie więcej niż 5 000,00 zł na jeden projekt.

Reklama