Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy

Reklama
Nabór od 13.03.2019 do 25.03.2019 12:00
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Bezpieczny Kraków

Komórka realizująca: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 40 000, 00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100)

Termin realizacji zadania: do30 listopada 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska

Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych_._

Warunki realizacji zadania publicznego:

W ramach konkursu ofert dofinansowanie przyznawane będzie na przeprowadzenie działań obejmujących uruchomienie ogólnodostępnych, bezpłatnych szkoleń dla uczniów podstawowych i ponadpodstawowych szkół z terenu Krakowa w zakresie BLS (podstawowe zabiegi resuscytacyjne) przy wykorzystaniu zestawów szkoleniowych BLS/AED umożliwiających praktyczną naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (w skład zestawów wchodzą: fantom-manekin, defibrylator treningowy AED, apteczka pierwszej pomocy).

Zestawy szkoleniowe, o których mowa powyżej, zostały zakupione i przekazane krakowskim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”. Dopuszcza się by oferent w toku szkolenia wykorzystywał również własny sprzęt szkoleniowy, jeżeli ma on taką możliwość, a jego użycie pozytywnie wpłynie na efektywność szkolenia. Zadanie powinno być realizowane w placówkach oświatowych, których przedstawiciele brali udział w cyklu seminariów realizowanych w ramach Programu w roku 2018. Szczegółowy wykaz tych placówek znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia. Oferent powinien dołączyć do oferty dokument potwierdzający współpracę (np. list intencyjny, porozumienie o współpracy, deklarację współpracy) z co najmniej jedną
z placówek oświatowych wymienionych we wspominanym załączniku.

Program szkolenia powinien uwzględniać co najmniej poniższe zagadnienia:

1) Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED (BLS/AED) – omówienie, instruktaż i trening (każdy uczeń w toku szkolenia powinien co najmniej jeden raz wykonać pełny algorytm BLS/AED)

2) zasłabnięcia i utraty przytomności (różnice i metody postępowania, w tym pozycja bezpieczna – omówienie, instruktaż i trening;

3) tamowanie krwotoków, w szczególności tętniczego – omówienie, instruktaż;

4) zadławienia (zachłyśnięcia) – omówienie, instruktaż;

5) postępowanie w przypadku ataku padaczki – omówienie, instruktaż;

6) oparzenia – omówienie, instruktaż.

Składana oferta powinna zawierać określenie grup docelowych, liczby osób objętych szkoleniem, ilości godzin dydaktycznych, jak również szczegółowy opis programu i metod wykorzystywanych w ramach szkoleń. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu objętego szkoleniem, tj. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy oraz osoby, które ukończyły kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Przy ocenie merytorycznej pod uwagę wzięte zostaną takie czynniki, jak liczebność przeszkolonej populacji oraz minimalna i maksymalna liczebność grup, zapewniająca efektywność działań szkoleniowych, a także zaproponowany program i metody szkolenia. Zadeklarowana przez Oferenta liczebność grup stanowić będzie podstawę do zastrzeżenia minimalnej liczebności grup szkoleniowych w umowie.

Zlecający zastrzega, że warsztaty będące przedmiotem niniejszego konkursu ofert są zajęciami dodatkowi, fakultatywnymi, doskonalącymi umiejętności uczniów i nie stanowią zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w przepisach określających zakres podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej
z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2019 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego) w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pok. nr 217 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama