Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przeszkolenie mieszkańców Krakowa w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku NZK

Reklama
Nabór od 13.03.2019 do 25.03.2019 12:00
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Tytuł zadania publicznego: Przeszkolenie mieszkańców Krakowa w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku NZK

Komórka realizująca: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 160 000, 00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Termin realizacji zadania: do30 listopada 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych_._

Warunki realizacji zadania publicznego:

W ramach konkursu ofert dofinansowanie przyznawane będzie na przeprowadzenie działań obejmujących

1) uruchomienie ogólnodostępnych, bezpłatnych szkoleń dla dorosłych mieszkańców Krakowa w zakresie BLS/AED (podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED),

2) uruchomienie ogólnodostępnych, bezpłatnych szkoleń z zakresu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) kierowanych do osób deklarujących włączenie się w tworzoną (w ramach programu Bezpieczny Kraków) Krakowską Społeczną Sieć Ratowników. .

Składana oferta może dotyczyć zarówno obydwu powyższych zadań, jak również tylko jednego z nich.

Składana oferta powinna zawierać określenie grup docelowych, liczby osób objętych szkoleniem, ilości godzin dydaktycznych, jak również program oraz szczegółowy opis metod wykorzystywanych w ramach szkoleń.

Szkolenie z zakresu BLS/AED powinno być realizowane przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu objętego szkoleniem, tj. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy oraz osoby, które ukończyły kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Program szkolenia BLS/AED powinien uwzględniać co najmniej poniższe zagadnienia:

1) Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED (BLS/AED) – omówienie, instruktaż i trening (każdy uczestnik w toku szkolenia powinien co najmniej jeden raz wykonać pełny algorytm BLS/AED)

2) zasłabnięcia i utraty przytomności (różnice i metody postępowania, w tym pozycja bezpieczna – omówienie, instruktaż i trening;

3) tamowanie krwotoków, w szczególności tętniczego – omówienie, instruktaż;

4) zadławienia (zachłyśnięcia) – omówienie, instruktaż;

5) postępowanie w przypadku ataku padaczki – omówienie, instruktaż;

6) oparzenia – omówienie, instruktaż;

7) inne, często występujące, stany nagłe – pytania, dyskusja.

W zakresie szkolenia z KPP oferty składać mogą podmioty które:

1) Przygotowały program kursu zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408) (należy załączyć);

2) Zapewniają prowadzącą kurs kadrę, zgodną z wymogami w.w. rozporządzenia (należy podać kwalifikacje i staż pracy);

3) Zapewniają bazę dydaktyczną zgodną z wymogami w.w. rozporządzenia (należy podać gdzie będą się odbywały zajęcia wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe oraz załączyć wykaz wyposażenia sal ćwiczeniowych spełniający wymogi w.w. rozporządzenia)

4) Zapewniają właściwą, określoną przepisami w.w. rozporządzenia, komisję egzaminacyjną (należy załączyć wykaz członków)

Oferent realizujący kurs KPP przed rozpoczęciem kursu zobowiązany będzie do dostarczenia drogą elektroniczną lub inną do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK kopii informacji o zatwierdzeniu programu kursu przez wojewodę właściwego terytorialnie dla siedziby oferenta.

Przy ocenie merytorycznej pod uwagę wzięte zostaną takie czynniki, jak liczebność przeszkolonej populacji oraz minimalna i maksymalna liczebność grup, zapewniająca efektywność działań szkoleniowych. Zadeklarowana przez Oferenta liczebność grup stanowić będzie podstawę do zastrzeżenia minimalnej liczebności grup szkoleniowych w umowie.

Dodatkowym atutem jest udokumentowana współpraca (w postaci np. listów intencyjnych, porozumień o współpracy, deklaracji – sporządzonych w formie papierowej lub elektronicznej) oferenta z działającymi na terenie Krakowa szkołami wyższymi, instytucjami społecznymi, centrami aktywności seniora itp., a także z jednostkami systemu oraz współpracującymi z systemem w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (współpraca ta może się opierać np. na nieodpłatnym użyczeniu sal lub sprzętu, wsparciu organizacyjnym lub kadrowym, promocji zadania itp.).

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej
z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2019 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego) w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pok. nr 217 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama