Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Trwa konkurs ofert: Wypoczynek dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 13.03.2019 do 21.03.2019 14:00
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Komórka realizująca: Wydział Edukacji

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 500 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 22.06.2019 – 31.08.2019

Miejsce realizacji zadania: teren Rzeczypospolitej Polskiej

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości 491 116,97 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

 • przeprowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania (forma wyjazdu: kolonia, obóz), trwającego nieprzerwanie co najmniej 7 dni, w tym minimum 6 noclegów,

 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie i prowadzenie wypoczynku (kierownika wypoczynku), którą należy podać w ofercie w cz. IV „Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego”, pkt. 6 „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”,

 • zorganizowanie różnorodnych zajęć ogólnorozwojowych (sportowych, plastycznych, artystycznych i innych), prowadzonych w obiektach zamkniętych, jak również na świeżym powietrzu (w zależności od warunków atmosferycznych),

 • organizowanie wycieczek,

 • przedstawienie kalkulacji kosztów zorganizowania wypoczynku w przeliczeniu na 1 uczestnika (z podaniem przewidywanej wysokości odpłatności za uczestnictwo), którą należy podać w ofercie w cz. IV „Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego”, pkt. 2 „Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania”,

 • informacja o rekrutacji uczestników powinna być ogólnodostępna,

 • adresatami zadania publicznego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna będąca mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków (od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia),

 • organizacja może złożyć wyłącznie jedną ofertę realizacji zadania publicznego,

 • wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 20% planowanej wysokości środków publicznych na realizację ww. zadania, tj. kwoty 100 000,00 zł.

WAŻNE!

Zasady konkursu nie przewidują ujęcia wyceny wkładu rzeczowego, więc w cz. IV oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia), pkt. 8, kolumnę „z wkładu rzeczowego” należy pozostawić pustą.

Ponadto nie należy wypełniać części „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” w cz. IV, pkt. 5 oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) .

Koszty kwalifikowane:

 • posiłki dla adresatów zadania publicznego (zakup żywności, zakup usług gastronomicznych),
 • noclegi,
 • bilety wstępu (na zorganizowane imprezy, basen, do kina itp.), usługa przewodnicka,
 • transport osób (bilety komunikacji zbiorowej, wynajem autokaru).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 marca 2019 r. o godz. 14:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,, pok. nr 506 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Edukacji, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama