Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Świadczenie usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością

Reklama
Nabór od 12.03.2019 do 22.03.2019 12:00
Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 1,423 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Tytuł zadania publicznego:

Świadczenie usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

  • w 2019 r.: 290 400 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 0/100),

  • w 2020 r.: 464 640 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści zł 0/100),

  • w 2021 r.: 493 680 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt zł 0/100),

  • w 2022 r.: 174 240 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych 0/100).

Łączny koszt realizacji zadania: 1 422 960 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł 0/100).

Termin realizacji zadania: od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków: miejsce zamieszkania i aktywności osób z niepełnosprawnością oraz lokal podmiotu dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację tego samego typu zadania publicznego, tj. usługę asystenta osoby niepełnosprawnej środki finansowe w wysokości 75 284,92 zł.

W 2019 r. przewiduje się poniesienie wydatku w tym zakresie na kwotę 94 000 zł.

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Na każdej ze stron oferty należy złożyć parafę, a na każdym załączniku do oferty (tj. harmonogram realizacji zadania publicznego, przewidywana kalkulacja kosztów i inne załączone do oferty dokumenty) podpis zgodny z pkt. 5.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 marca 2019 r. o godz. 12:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach, wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Dziennik Podawczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy – Dział Organizacyjny) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama