Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja usługi asystenta osoby bezdomnej

Reklama
Nabór od 12.03.2019 do 22.03.2019 12:00
Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 198 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: Realizacja usługi asystenta osoby bezdomnej, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

2019 r. – (termin realizacji od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.): 8 miesięcy x 34,00 zł x 150 godzin w miesiącu -> koszt ogółem 40.800,00 zł;

2020 r. – 12 miesięcy x 36,00 zł x 150 godzin w miesiącu -> koszt ogółem 64.800,00 zł;

2021 r. – 12 miesięcy x 38,00 zł x 150 godzin w miesiącu -> koszt ogółem 68.400,00 zł;

2022 r. – (termin realizacji od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.): 4 miesiące x 40,00 zł x 150 godzin w miesiącu -> koszt ogółem 24.000,00 zł.

Łączny koszt realizacji zadania: 198 000,00 zł. ( sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100)

Termin realizacji zadania: od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, miejsce pobytu osoby bezdomnej lub miejsca wspólnie z nią ustalone.

Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 59 400 zł rocznie. W br. na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznaczyła 20 400,00 zł.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1) Sposób realizacji wypłat:

a) w 2019 roku dotacja zostanie przekazana w dwóch transzach w wysokości po 20.400,00 zł każda (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100), odpowiednio: do 10 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy, na okres od 1 maja do 31 sierpnia 2019 roku oraz do 20 września 2019 roku na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku,

b) w 2020 roku dotacja zostanie przekazana w trzech transzach w wysokości po 21.600,00 zł każda (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100), odpowiednio: do 20 lutego 2020 roku na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku; do 20 maja 2020 roku na okres od 1 maja do 31 sierpnia 2019 roku i do 20 września 2020 roku na okres od 1 września do 31 grudnia 2020 roku,

c) w 2021 roku dotacja zostanie przekazana w trzech transzach w wysokości po 22.800,00 zł każda (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych 00/100), odpowiednio do 20 lutego 2021 roku na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku; do 20 maja 2021 na okres od 1 maja do 31 sierpnia 2021 roku i do 20 września 2021 roku na okres od 1 września do 31 grudnia 2021 roku,

d) w 2022 roku dotacja zostanie przekazana w jednej transzy w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) do 20 lutego 2022 roku na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku.

Ostateczna kwota dotacji stanowi iloczyn ceny jednej godziny usługi oraz faktycznej liczby godzin wsparcia udzielonego uczestnikom przez Zleceniobiorcę w okresie realizacji zadania.

2) Zleceniobiorca zobowiązany jest – w latach 2019-2021 w terminie do 20 grudnia danego roku, a w roku 2022 w terminie do 20 kwietnia 2022 roku – do przedłożenia Realizatorowi zadania informacji o oszczędnościach powstałych w ramach wykonania przez niego zadania zleconego, które nie zostaną przez niego wykorzystane w danym roku budżetowym. Informacja powyższa winna zostać przekazana Zleceniodawcy drogą mailową na adres: sp@mops.krakow.pl oraz db@mops.krakow.pl .

3) Niewykorzystana w danym roku budżetowym kwota przeznaczona na realizację zadania może, za zgodą Realizatora zadania, zostać przeniesiona na kolejne lata budżetowe. Powyższa zmiana każdorazowo wymaga zawarcia aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Na każdej ze stron oferty należy złożyć parafę, a na każdym załączniku do oferty (tj. harmonogram realizacji zadania publicznego, przewidywana kalkulacja kosztów i inne załączone do oferty dokumenty) podpis zgodny z pkt. 5.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 marca 2019 r. o godz. 12:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach, wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Dziennik Podawczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy – Dział Organizacyjny) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama