Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 12.03.2019 do 22.03.2019 12:00
Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 312,36 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Dział Pomocy Bezdomnym.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 312 360,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym:

1. w 2019 r. – 65 760 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

2. w 2020 r. – 98 640,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100);

3. w 2021 r. – 98 640,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100);

4. w 2022 r. – 49 320 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100).

Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana podmiotowi na warunkach określonych w umowie. Dotacja, zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, wypłacana będzie co miesiąc, przez okres działalności CIS w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.

Termin realizacji zadania: 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokal Podmiotu znajdujący się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym ( do 30 kwietnia 2019 r. ) oraz w roku 2018 realizowała zadanie polegające na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy i przeznaczyła na realizację zadania publicznego środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: w roku 2018 – 187 200,00 zł, a w roku 2019 (do 30 kwietnia 2019 r.)- 62 400 złotych.

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 marca 2019 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Dziennik Podawczy – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama