Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Reklama
Nabór od 12.03.2019 do 29.03.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Łączny budżet 3,632 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zadanie powinno być realizowane w następujących dzielnicach Katowic:

  1. os. Tysiąclecia oraz Janów – po jednym środowiskowym domu samopomocy typu A w każdej z dzielnic, zapewniające łącznie 68 miejsc, w tym w przypadku dzielnicy: Janów, dom ten może mieć zasięg ponadlokalny.
  2. Załęże oraz Śródmieście – po jednym środowiskowym domu samopomocy typu B w każdej z dzielnic, zapewniające łącznie 45 miejsc.

Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:

a) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 804,

b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

d) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1),

e) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro) w ww. terminie (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice).

Reklama