Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Reklama
Nabór od 12.03.2019 do 29.03.2019 23:59
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 7,011 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Promesa MKiDN. Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku.

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich.

Formularze dostępne są na platformie EBOI.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

W ramach programu można ubiegać się o promesę ministra na dofinansowanie wkładu własnego, dla zadań:

1)      które ubiegają się o dofinansowania w ramach następujących programów europejskich:

a) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,

b) Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020,

c) Programu Kreatywna Europa - w przypadku Programu Kreatywna Europa o Promesę MKiDN mogą ubiegać się podmioty, które są Liderem, bądź Partnerem w projekcie. We wniosku o Promesę (w części opisowej i finansowej) należy wykazać te działania projektu, które będzie realizował Wnioskujący o Promesę.

d) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

2) które w całości są zgodne z wymogami programów europejskich, o których mowa w ust.1;

3) w przypadku których nie zawarto jeszcze wiążącej umowy na dofinansowanie w ramach jednego z programów europejskich, o których mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) których zakres dotyczy:

a) ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,

b) budowy nowych obiektów - budowa infrastruktury kultury tylko w odniesieniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020., rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego,

c) realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych,

d) rozwoju społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury,

e) rozwoju zasobów ludzkich oraz podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) państwowe instytucje kultury;

2) samorządowe instytucje kultury;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pozarządowe;

5) kościoły i związki wyznaniowe;

6) publiczne szkoły artystyczne;

7) państwowe uczelnie artystyczne.

Reklama