Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

Reklama
Nabór od 11.03.2019 do 29.03.2019 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia.

Rodzaj zadnia:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

  1. Celem zadania jest:

1) wzrost poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami narodowymi i orężnymi;

2) zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym o bohaterskich czynach żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w walce o suwerenność i niepodległość Ojczyzny;

3) wzrost inicjatyw społecznych związanych z upowszechnianiem historii Polski i Wojska Polskiego, a także 20 rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4) wzmacniania etosu Żołnierza Wojska Polskiego poprzez upamiętnienie 80 rocznicy wybuch II wojny światowej.

  1. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację:

1) programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, konkursy historyczne, gry terenowe);

2) zajęć patriotyczno-sportowych (np. biegi, spartakiady, mitingi);

3) przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym (np. wieczornice, pikniki, festyny, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne).

  1. Warunki realizacji zadania:

1) obowiązkowy wkład własny finansowy, winien wynosić minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

2) obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), winien wynosić minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3) niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 1 i 2, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

4) suma kosztów obsługi administracyjnej związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

5) osiągnięcie minimum 90% założonych rezultatów zadania;

6) pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 03/2019/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia;

7) Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

a) posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym, oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,

b) prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

  1. Termin realizacji zadań: od 30.04.2019 r. do 31.12.2019 r.,

  2. Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie spójny z terminem wskazanym w pkt 4 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

  3. Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2 500 000,00 zł.

  4. W 2017 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości 5.700.000,00 zł.

  5. W 2018 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości 800.000,00 zł.

  6. Oferty należy składać do dnia: 29.03.2019 r.

10. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 9 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 3/2019/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej, do dnia 29 marca 2019 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Reklama