Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs MON: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Reklama
Nabór od 11.03.2019 do 29.03.2019 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia.

Rodzaj zadania:

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

1) zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych;

2) wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach „mundurowych” (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności;

3) tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, ćwiczeń warsztatów o charakterze proobronnym;

4) kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

  1. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację:

1) programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym (np. szkolenia strzeleckie, warsztaty, kursy sprawnościowe);

2) zajęć sportowo-obronnych (np. zawody sprawnościowe, mistrzostwa);

3) obozów sportowo-obronnych.

  1. Warunki realizacji zadania:

1) obowiązkowy wkład własny finansowy, winien wynosić minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

2) obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), winien wynosić minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3) niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 1 i 2, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

4) suma kosztów obsługi administracyjnej związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

5) osiągnięcie minimum 90% założonych rezultatów zadania;

6) pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 02/2019/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia;

7) Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

a) posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,

b) prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

  1. Termin realizacji zadań: od 11.05.2019 r. do 31.12.2019 r.,

  2. Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie spójny z terminem wskazanym w pkt 4 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

  3. Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł.

  4. W 2017 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości 4.500.000,00 zł.

  5. W 2018 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości 4.000.000,00 zł.

  6. Oferty należy składać do dnia: 29.03.2019 r.

10. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2019/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej, do dnia 29 marca 2019 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Reklama