Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz mniejszości narodowych

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 15:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
  1. Nazwa zadania publicznego: Rozwój mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

  2. Cel: Działalność na rzecz mniejszości narodowych

  3. Działania:

a) organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć,

b) działania związane z propagowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Opola, służących zachowaniu tożsamości kulturowej oraz rozwojowi języka regionalnego,

c) działania na rzecz integracji mniejszości z Opolanami.

4. Beneficjenci:

· mieszkańcy miasta Opola.

5. Koszty niekwalifikowalne ( niepokrywane z dotacji):

a) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;

b) amortyzacja;

c) leasing;

d) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania;

e) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań;

f) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

g) koszty wszelkich kar i grzywien;

h) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się

i) realizacją zadania;

j) działalność gospodarcza podmiotu;

k) działalność polityczna i religijna;

l) koszty administracyjne zadania powyżej 10% wysokości otrzymanej przez organizację pozarządową dotacji.

Oferty należy składać z załącznikami wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl.

Termin składania ofert i potwierdzeń z Generatora do dnia 21.03.2019 r. do godz. 15:00. W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 14.03.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 07:30 – 17:30.

Reklama