Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 17:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 7 tys. do 14 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji w 2019 roku oraz w latach 2019 – 2020 zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1.      Nazwa zadania publicznego: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Cel 1: Wspieranie działań zmierzających do recyklingu i odzysku odpadów (umowa jednoroczna). 

Działania:

a)      organizowanie społecznych akcji zbiórek odpadów (surowców wtórnych) np. w ramach porządkowania miasta – zbieranie makulatury, puszek, butelek PET, bioodpadów – połączone 
z edukacją ekologiczną,

b)     popularyzowanie zagadnień dotyczących właściwego postępowania z odpadami 
przez mieszkańców poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów,

c)      podejmowanie działań interwencyjnych zmierzających do ograniczenia powstawania „dzikich wysypisk” we współpracy ze Strażą Miejską w Opolu np. poprzez tworzenie społecznych patroli,

d)     przygotowywanie baz danych (ewidencji) i tworzenie aplikacji komputerowych (programów typu „freeware” i „open source”) służących do badania poziomu odzysku celem podejmowania działań zmierzających do ograniczania ilości odpadów, zwłaszcza w zakresie progów odzysku odpadów, wynikających z przepisów Unii Europejskiej,

e)      realizacja prac badawczych związanych z morfologią odpadów komunalnych wytwarzanych 
na terenie Miasta.

Cel 2: Propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekorozwoju (umowa jednoroczna).

Działania:

a)      popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony powietrza i niskiej emisji,

b)     opracowywanie i wydawanie materiałów wydawniczych, popularyzujących wiedzę ekologiczną, ochronę przyrody oraz ochronę powietrza,

c)      organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, festiwali upowszechniających wiedzę i postawy ekologiczne oraz estetykę miasta zgodnie z zasadami ekorozwoju, z uwzględnieniem roli zieleni w mieście i jej wpływ na stan powietrza,

d)     projektowanie i wykonanie ścieżek i szlaków przyrodniczych na terenie miasta w ramach istniejących opracowań,

e)      organizowanie wyjazdów, zajęć terenowych i obozów promujących ekologiczny styl życia. Realizacja programów nieformalnej i formalnej edukacji ekologicznej,

·        organizowanie wyjazdów, zajęć terenowych i obozów promujących ekologiczny styl życia,

·        realizacja programów nieformalnej i formalnej edukacji ekologicznej.

Cel 3: Kształtowanie zasad realizacji zrównoważonego rozwoju w codziennej praktyce i przyzwyczajeniach społecznych (umowa jednoroczna). 

Działania:

a)      organizowanie programów i akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody. Organizacja działań o charakterze lokalnym, propagujących racjonalne wykorzystanie i ochronę zasobów przyrodniczych,

b)     przeciwdziałanie niszczeniu zieleni, tworzenie nowych terenów zieleni oraz obejmowanie ochroną obszarów przyrodniczo cennych, wskazywanie nowych pomników przyrody, inwentaryzacje zieleni wysokiej,

c)      realizacja prac badawczych i projektowych związanych z ochroną warunków życia człowieka, ochroną środowiska i przyrody,

d)     udział w działaniach na rzecz zrównoważonego transportu i ograniczenia niskiej emisji.

Cel 4: Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ochrona gatunkowa zwierząt (umowa dwuletnia).
Działania:

a)      działania związane z ochroną zwierząt (w tym opieka, leczenie, ograniczenie populacji, edukacja mieszkańców),

b)     popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony roślin i zwierząt, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów,

c)      organizowanie działań mających na celu ochronę zwierząt bezdomnych i niewłaściwie traktowanych oraz zwierząt wolno żyjących,

d)     organizacja akcji przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu zwierząt na środowisko Miasta oraz akcji propagujących koegzystencję zwierząt i mieszkańców Miasta.

Oferty wraz z kompletem załączników należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 21 marca 2019 r. o godz. 17:00. W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 07:30 – 17:00.

Reklama