Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 17:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 7 tys. do 14 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji w 2019 roku oraz w latach 2019 – 2020 zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  1. Nazwa zadania publicznego: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Cel 1: Wspieranie działań zmierzających do recyklingu i odzysku odpadów (umowa jednoroczna).

Działania:

a) organizowanie społecznych akcji zbiórek odpadów (surowców wtórnych) np. w ramach porządkowania miasta – zbieranie makulatury, puszek, butelek PET, bioodpadów – połączone
z edukacją ekologiczną,

b) popularyzowanie zagadnień dotyczących właściwego postępowania z odpadami
przez mieszkańców poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów,

c) podejmowanie działań interwencyjnych zmierzających do ograniczenia powstawania „dzikich wysypisk” we współpracy ze Strażą Miejską w Opolu np. poprzez tworzenie społecznych patroli,

d) przygotowywanie baz danych (ewidencji) i tworzenie aplikacji komputerowych (programów typu „freeware” i „open source”) służących do badania poziomu odzysku celem podejmowania działań zmierzających do ograniczania ilości odpadów, zwłaszcza w zakresie progów odzysku odpadów, wynikających z przepisów Unii Europejskiej,

e) realizacja prac badawczych związanych z morfologią odpadów komunalnych wytwarzanych
na terenie Miasta.

Cel 2: Propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekorozwoju (umowa jednoroczna).

Działania:

a) popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony powietrza i niskiej emisji,

b) opracowywanie i wydawanie materiałów wydawniczych, popularyzujących wiedzę ekologiczną, ochronę przyrody oraz ochronę powietrza,

c) organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, festiwali upowszechniających wiedzę i postawy ekologiczne oraz estetykę miasta zgodnie z zasadami ekorozwoju, z uwzględnieniem roli zieleni w mieście i jej wpływ na stan powietrza,

d) projektowanie i wykonanie ścieżek i szlaków przyrodniczych na terenie miasta w ramach istniejących opracowań,

e) organizowanie wyjazdów, zajęć terenowych i obozów promujących ekologiczny styl życia. Realizacja programów nieformalnej i formalnej edukacji ekologicznej,

· organizowanie wyjazdów, zajęć terenowych i obozów promujących ekologiczny styl życia,

· realizacja programów nieformalnej i formalnej edukacji ekologicznej.

Cel 3: Kształtowanie zasad realizacji zrównoważonego rozwoju w codziennej praktyce i przyzwyczajeniach społecznych (umowa jednoroczna).

Działania:

a) organizowanie programów i akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody. Organizacja działań o charakterze lokalnym, propagujących racjonalne wykorzystanie i ochronę zasobów przyrodniczych,

b) przeciwdziałanie niszczeniu zieleni, tworzenie nowych terenów zieleni oraz obejmowanie ochroną obszarów przyrodniczo cennych, wskazywanie nowych pomników przyrody, inwentaryzacje zieleni wysokiej,

c) realizacja prac badawczych i projektowych związanych z ochroną warunków życia człowieka, ochroną środowiska i przyrody,

d) udział w działaniach na rzecz zrównoważonego transportu i ograniczenia niskiej emisji.

Cel 4: Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ochrona gatunkowa zwierząt (umowa dwuletnia).
Działania:

a) działania związane z ochroną zwierząt (w tym opieka, leczenie, ograniczenie populacji, edukacja mieszkańców),

b) popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony roślin i zwierząt, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów,

c) organizowanie działań mających na celu ochronę zwierząt bezdomnych i niewłaściwie traktowanych oraz zwierząt wolno żyjących,

d) organizacja akcji przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu zwierząt na środowisko Miasta oraz akcji propagujących koegzystencję zwierząt i mieszkańców Miasta.

Oferty wraz z kompletem załączników należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 21 marca 2019 r. o godz. 17:00. W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 07:30 – 17:00.

Reklama