Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Samorządna młodzież 3.0

Reklama
Nabór od 11.03.2019 do 03.06.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Młodzież
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w latach 2019-2020.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Celem zadania konkursowego jest upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu współdecydowania o budżecie tj. budżetu obywatelskiego (www.twojbudzet.um.warszawa.pl) wśród młodzieży (13-19 lat) mieszkającej i/lub uczącej się w Warszawie i wsparcie tej grupy wiekowej w korzystaniu z powyższego narzędzia.

Cele szczegółowe zadania:
● przekazanie młodzieży informacji o tym jak funkcjonują gminy i powiaty, szczególnie m.st. Warszawa (struktura, zarządzanie - w tym budżet);
● przekazanie młodzieży informacji o tym jak działają urzędy dzielnic, inicjowanie komunikacji: urzędy dzielnic - młodzież, otwarcie młodzieży na urząd (urzędy dzielnic) i kontakt z urzędnikami;
● przekazanie informacji o tym jak wygląda proces budżetu obywatelskiego i zachęcenie młodzieży do udziału w tym procesie.
● wsparcie młodzieży w uczestnictwie w procesie budżetu obywatelskiego na każdym jego etapie, tj. w generowaniu pomysłów, przygotowywaniu projektów, dyskusjach, weryfikacji, promocji oraz głosowaniu;
● szeroka promocja etapu głosowania, zachęcenie młodzieży bezpośrednio niezaangażowanej w projekt do udziału w tym etapie;
● wsparcie dorosłych współpracujących z młodzieżą w placówka oświatowych, w instytucjach kultury, sportu, edukacji pozaformalnej, placówkach wsparcia rodzin: opiekuńczych, wychowawczych i pomocowych w wykorzystaniu budżetu obywatelskiego, jako narzędzia angażowania młodzieży oraz dialogu z nią [koszt tego komponentu nie powinien przekroczyć więcej niż 1/6 kwoty dotacji];
● stworzenie spotu filmowego promującego ideę budżetu obywatelskiego i zachęcającego do zaangażowania (jednego, w dwóch wersjach czasowych: 30-60 sek. oraz 3-5 min.).

Wskaźnikiem realizacji powyższego celu będą:
● Liczba różnych form wspierających pomysły i inicjatywy młodzieżowe, w tym liczba zaproponowanych przez organizacje pozarządowe narzędzi wspierających młodych warszawiaków, np. szkolenia, wsparcie eksperckie, itp.;
● Liczba autorskich projektów /przedsięwzięć wygenerowanych przez młodzież w trakcie projektu (niekoniecznie zgłoszona w ramach budżetu obywatelskiego, ale przekierowana do realizacji w ramach innych miejskich narzędzi partycypacji i dialogu – konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej, programu Aktywna warszawska młodzież i inne).
● Liczba projektów młodzieżowych zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego.
● Liczba odbiorców działań promocyjnych dot. głosowania.
Zadanie konkursowe realizuje założenia Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” (załącznik do Zarządzenia nr 87/2016 Prezydenta m.st. Warszawy), w szczególności cel szczegółowy: II.4. Tworzenie mechanizmów wspierających inicjatywy młodzieżowe.

Oferent w ramach oferty (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego) powinien przedstawić zakres realizacji powyższych wskaźników, odnosząc się do skali działania, które proponuje.

Planowane jest dofinansowanie działań w wybranych dzielnicach. Nie zakłada się prowadzenia działań w następujących dzielnicach: Targówek, Mokotów, Praga-Południe, Bemowo, z racji zaangażowania ich w poprzednie edycje projektu. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zmiany dzielnicy proponowanej przez oferenta, dlatego oferent proponując dzielnice powinien wskazać również dzielnice zastępcze. Preferowane będą oferty, które zakładają prowadzenie działań w:
• więcej niż jednej dzielnicy,
• w tych dzielnicach, w których nie były realizowane zdania w poprzedniej edycji konkursu (tj. Białołęka, Wesoła, Rembertów, Wawer, Ursus, Wilanów, Żoliborz, Śródmieście).

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym szczególna uwaga będzie zwracana na:
● zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym – adekwatność zaproponowanych działań do celu zadania konkursowego;
● udział wkładu osobowego i rzeczowego, który powinien wynosić nie więcej niż 7% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji.
● opis formuły spotkań, metod współpracy z młodzieżą, sposobów dotarcia i kanałów promocyjno-informacyjnych na temat realizacji zadania gwarantujące dotarcie do młodzieży – atrakcyjność i różnorodność form realizacji zadania;
● uzasadnienie wybrania dzielnicy/dzielnic, w której będą prowadzone działania w oparciu o aktywność i zaangażowanie młodzieży w danej dzielnicy, znajomość specyfiki dzielnicy przez organizacje i in.;
● uwzględnienie w ofercie harmonogramu realizacji zadania, adekwatnego do poziomu złożoności i liczby planowanych działań;
● uwzględnienie w ofercie informacji o potencjalnych partnerach: formalnych i nieformalnych grupach młodzieżowych, lokalnych instytucjach (domach kultury, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej, lokalnych firmach i innych) i miejscu/miejscach organizacji spotkań, wraz z opisem dotychczasowych doświadczeń we współpracy lub planów na nawiązanie współpracy;
● doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających aktywność społeczną i obywatelską młodzieży, w tym np. posiadanie doświadczenia we współpracy z grupami młodzieżowymi, młodzieżowymi radami, szkołami i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży i z młodzieżą, prowadzenie projektów edukacyjnych zmierzających do podnoszenia aktywności i samorządności młodzieży i in.;
● doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu aktywizacji społecznej i obywatelskiej, prowadzenia dialogu i partycypacji, posiadanie wyspecjalizowanej merytorycznie i doświadczonej kadry;
● zaangażowanie młodzieży w tworzenie i planowanie oferty.

W ramach realizacji zadania wyłoniony oferent zobowiązany będzie do:
• Wzięcia udziału na początku realizacji zadania w spotkaniu nt. programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” („Młoda Warszawa”) oraz budżetu obywatelskiego.
• Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę
z Działem Polityki Młodzieżowej oraz Zespołem Budżetu Partycypacyjnego Współpraca dotyczyć będzie również spotkań z dzielnicowymi koordynatorami ds. budżetu obywatelskiego i doradcami ds. młodzieży w dzielnicach.
• Realizacji działań zgodnie z założeniami programu „Młoda Warszawa”.
• Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania facebooka „Młoda Warszawa”.
• Umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania oraz wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania informacji o programie „Młoda Warszawa”.
• Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez Dział Polityki Młodzieżowej (m.in. Miejski Informator Młodzieżowy) oraz materiałów promocyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego.
• Przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań
z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczestników oraz rekomendacji do rozwoju podobnego zadania w przyszłości.
• Zbierania informacji dotyczącej wskaźników realizacji celu II. programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie prowadzonych działań.
• W przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania:

 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz
  w ofercie wykazać jak będą stosowane;
 • udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy
  z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);
 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);
 • przygotowywania i przekazania do Zespołu ds. wolontariatu działającego w Centrum Komunikacji Społecznej treści informacyjnych nt podejmowanej współpracy
  z wolontariuszami w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” (minimum raz w trakcie realizacji działania).
  • Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018, poz.405 t.j.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018, poz. 405 t.j.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Strony ustalają, że przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Strony ustalają, że przy wykonywaniu umowy, w zakresie opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub;
  -nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
  -co do których Wykonawca/Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons). Oferent może wskazać propozycję regulacji dotyczących poszczególnych utworów, w szczególności wskazać preferowany rodzaj wolnej licencji, jednakże ostatecznego wyboru w tym zakresie dokona Miasto (Miasto nie jest związane ofertą w tym zakresie). W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.
Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o finansowaniu przez Miasto. Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom a m.st. Warszawie w związku z planowanym, w kolejnych latach, ogłoszeniem konkursu na kontynuację działań związanych z realizacją programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

Reklama