Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 08.03.2019 do 29.04.2019 17:00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta  w 2019 roku.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (obszar V): Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

  1. organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
  2. organizacja przedsięwzięć proekologicznych w tym zwiększanie świadomości ekologicznego stylu życia,
  3. organizacja przedsięwzięć edukacyjnych w tym zakresie.

Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze V przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 15 000,00 zł.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2019 roku (do godz. 17.00):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku (Obszar V)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Reklama