Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Dofinansowanie wkładu własnego

Reklama
Nabór od 08.03.2019 do 31.03.2019 23:59
Miasto Bydgoszcz - Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2019 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 60, poz. 1909).

  1. Środki finansowe z budżetu Miasta Bydgoszczy mogą być przyznane na dofinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji do projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy).

  2. Maksymalna kwota dofinansowania może stanowić do 50% wkładu własnego. Pozostała część wymaganego finansowego wkładu własnego nie może być dofinansowana z innych środków budżetu Miasta Bydgoszcz. W przypadku projektów o szczególnej wartości dla Miasta Bydgoszcz, Prezydent Miasta Bydgoszczy może zwiększyć poziom procentowy dofinansowania i maksymalną kwotę dotacji.

4. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

6. Priorytetowo będą traktowane zadania ujęte w Programie Współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (aktualnym dla danego roku składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego).

7. Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

8. W przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie ofert, organizacja nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu Miasta na to zadanie. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące nieubiegania się o inne dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia 76/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5.02.2018

9. W przypadku, gdy Oferent jest w trakcie ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, ale na chwilę składania oferty w niniejszym Konkursie nie otrzymał decyzji o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Miasta Bydgoszczy może zostać przyznana warunkowo, pod warunkiem otrzymania w/w środków finansowych.

  1. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadania będzie możliwe dopiero po otrzymaniu przez oferenta dotacji ze środków innych niż budżet samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy i przedstawieniu dowodu ich uzyskania (w postaci umowy, porozumienia lub innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez oferenta dotacji) w Urzędzie Miasta Bydgoszczy – w Zespole ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy z oferentem.

11. W sytuacji, kiedy z przedstawionych ostatecznych dokumentów będzie wynikało, że rzeczywisty zakres rzeczowy i finansowy realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, Prezydent Miasta Bydgoszczy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy lub może podjąć decyzję o zmianie wysokości przyznanej dotacji.

12. Prezydent Miasta Bydgoszczy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

  • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
  • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Bydgoszcz.

Reklama