Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 22.03.2019 15:00
Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Łączny budżet 66 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Opolski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku

Rodzaj zdania

Zadanie z obszaru: ratownictwo wodne na terenie województwa opolskiego w 2019 r.,
w tym:

 1. utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa opolskiego;
 2. prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa opolskiego;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych
  i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa opolskiego;
 4. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
 5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku Wojewoda Opolski planuje przeznaczyć środki, w ramach dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem, określone w ustawie budżetowej na 2019 r., dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Zasady przyznania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, określonych w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (podmiotów posiadających zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego) spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie zadania konkursowego, w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy podmioty, których oferty zostaną wybrane.

3.3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r_ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie_, tj. rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie_ wzorów ofert i ramowych wzorówumów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań_ (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

UWAGA! Nowy wzór oferty obowiązujący od 1 marca 2019 r.

3.4. Do złożonej oferty należy dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, tj. takich których termin płatności upłynął.

3.5. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty będzie określona na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria określone w ust. 3.6 niniejszego ogłoszenia.

Konkurs może wygrać więcej niż jeden podmiot lub organizacja.

3.7. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie o dofinansowanie zadania konkursowego.

3.8. Oferent, w terminie 7 dni od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Niezłożenie korekty kosztorysu w odpowiednim czasie będzie skutkowało niepodpisaniem umowy.

3.9. W związku z niepodpisaniem umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3.8 oferent nie może wywodzić żadnych roszczeń.

3.10.  Kwota przyznanej dotacji w ramach umowy, nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, ostatecznie określonych w kosztorysie przez oferenta.

3.11.  Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania realizowanego w 2019 r. będą koszty, które:

 1. są niezbędne do realizacji zadania;
 2. zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z kasy
  lub rachunku bankowego oferenta na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego);
 3. są udokumentowane dowodami księgowymi;
 4. zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215).

3.12.  Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania będą w szczególności wydatki poniesione na:

1)  utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa opolskiego, w tym:

 1. koszty dyżurów ratowniczych;
 2. wynagrodzenia ratowników z wyłączeniem pochodnych ponoszonych przez pracodawcę;
 3. koszty zakupu materiałów i energii, opłaty za media (w tym śmieci, woda, ścieki)
  w budynkach stacji ratowniczych, w których prowadzone są dyżury na potrzeby realizacji zleconego zadania oraz inne opłaty i podatki z tymi dyżurami związane;
 4. koszt zakupu sprzętu i ekwipunku ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,

2)  organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników oraz psów ratowniczych i ich przewodników – wydatki związane ze szkoleniem ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, w tym m.in. koszty zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkoleń, obsługi szkolenia,

3)  utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego – koszty eksploatacji środków transportu ratowniczego, a w szczególności: koszty napraw, remontów i jego ubezpieczenia, zakupu paliwa.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu).

Oferty można składać:

 • osobiście pod adresem:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 301 (sekretariat),
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
w godzinach 7.30 – 15.00.

 • korespondencyjnie na adres: 

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

Oferty należy składać w kopercie: opisanej z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, nazwy zadania, z dopiskiem: Konkurs ofert 2019 – Ratownictwo wodne.

Oferta złożona po upływie wskazanego terminu nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu.

Reklama