Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość

Reklama
Nabór od 08.03.2019 00:00
Fundacja Promocji Gmin Polskich
Nr do biura projektowego: 22 697 52 99 Deklaracje udziału i pytania należy kierować na adres mailowy: biuro@fpgp.eu
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 50 tys. PLN
W ramach konkursu można otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznane środki będą przeznaczone na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w minimum 20 gminach w okresie 01.10.2018 – 31.12.2020.  

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.)

W projekcie nie jest wymagany wkład własny, przewidujemy 100% dofinansowania. Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne  na każdym etapie projektu. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie (dokumentacja konkursowa w załączeniu). 

GRUPA DOCELOWA

gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:

1.       nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/18

2.       gminy, które wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej

3.       gminy, które zobowiążą się do zastosowania min. 3 technik konsultacji, w tym co najmniej 1 internetowej

4.       gminy, które zobowiążą się  do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji

5.       gminy, które posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego (lub jego zmiany) lub pisemne zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie

6.       pracownicy gmin zajmujący się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi

Czas trwania naboru do wyczerpania środków.

Źródło: https://fpgp.eu/nabor-uzupelniajacy-do-konkursu-przestrzen-gminna-lokalna-wartosc/488/aktualnosci.html
Reklama