Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość

Reklama
Nabór od 08.03.2019 00:00
Fundacja Promocji Gmin Polskich
Nr do biura projektowego: 22 697 52 99 Deklaracje udziału i pytania należy kierować na adres mailowy: biuro@fpgp.eu
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 50 tys. PLN
W ramach konkursu można otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznane środki będą przeznaczone na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w minimum 20 gminach w okresie 01.10.2018 – 31.12.2020.  

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.)

W projekcie nie jest wymagany wkład własny, przewidujemy 100% dofinansowania. Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne  na każdym etapie projektu. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie (dokumentacja konkursowa w załączeniu). 

GRUPA DOCELOWA

gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:

1.       nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/18

2.       gminy, które wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej

3.       gminy, które zobowiążą się do zastosowania min. 3 technik konsultacji, w tym co najmniej 1 internetowej

4.       gminy, które zobowiążą się  do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji

5.       gminy, które posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego (lub jego zmiany) lub pisemne zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie

6.       pracownicy gmin zajmujący się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi

Czas trwania naboru do wyczerpania środków.

Źródło: https://fpgp.eu/nabor-uzupelniajacy-do-konkursu-przestrzen-gminna-lokalna-wartosc/488/aktualnosci.html
Reklama