Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 01.03.2019 do 22.03.2019 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu: np.: (+48) 68411 50 09 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 308.
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni, Bezdomni
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej.

Rodzaj i formy zadania.

Działalność wspomagająca finansowo organizację pozarządową w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2018 r. poz. 450z późn. zm.), zwaną dalej„ustawą”, polegająca na wsparciu: przygotowania schroniska aktywizującego bezdomnych mężczyzn.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.1.Na realizację zadania w roku 2019planuje się przeznaczyć środki w wysokości 100000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.2.

Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożona oferta nie uzyska akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304, w terminie do 22.03.2019 r. do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Reklama