Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania publicznego: "Opiekun zabytku"

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 28.03.2019 23:59
Gmina Olsztyn - Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
Łączny budżet 2 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 2 tys. PLN
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

I. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37) zwana dalej Ustawą,
 2. Uchwała Nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020,
 3. Uchwała nr LV/1047/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

II. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych pn:

"Opiekun zabytku"

w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację wybranych ofert

III. Rodzaje działań:

 • podejmowanie działań związanych z opieką nad zabytkami

IV. Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku środki finansowe w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych).

V. W konkursie na realizację powyższego zadania mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji.

 1. Rozpatrywane będą oferty zgodne z tematyką ogłoszonego zadania oraz warunkami zawartymi
  w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 3. Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa niż 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania.
 4. W podziale środków nie będą uwzględniane oferty, których średnia ocena będzie mniejsza niż 50 % maksymalnej, możliwej do otrzymania w danym konkursie punktacji.

VII. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania opisanego w ofercie, powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 roku.
 2. Dotowane podmioty zobowiązane są do: prowadzenia szczegółowej dokumentacji merytorycznej i finansowej z realizacji zadania; informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Olsztyna (iInformacja w tym zakresie powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego); umieszczenia logo Miasta Olsztyna i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Olsztyna na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zdania publicznego, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń w sposób zapewniający dobrą widoczność.
 3. Dotowane podmioty powinny posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie zadań o podobnym charakterze.

VIII. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 28.03.2019 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 2. Wersję papierową oferty wraz z załącznikami, wydrukowaną z platformy „WITKAC”, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 Olsztyn (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu nie data stempla pocztowego) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2019 r. do godz. 15.30.
 3. Wypełnienie części IV pkt 5 formularza oferty – tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” - nie jest obowiązkowe.
 4. Wypełnienie części IV pkt 8 formularza oferty – kolumna 10: „z wkładu rzeczowego (w zł)” w tabeli: „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok” - nie jest obowiązkowe.

IX. Wymagane załączniki do oferty:

 1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów).
Reklama