Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wolontariat ratowniczy, promocja dawstwa krwi, szpiku kostnego i...

Reklama
Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wolontariat ratowniczy, promocja dawstwa krwi, szpiku kostnego i organów
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania Nr 52/2019 w obszarze: „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)”.

Nazwa zadania publicznego

1. Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

2. Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku kostnego i organów.

Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze, w którym mieści się zadanie publiczne.
 2. Dotacje przyznane zostaną organizacjom, które spełniają następujące warunki:
 • prowadzą działalność statutową w obszarze działalności pożytku publicznego, w którym mieści się zadanie publiczne,
 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania,
 • zadeklarują minimalny wkład po stronie oferenta w realizację projektu w wysokości 10% kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym wkład finansowy musi wynosić minimum 5% kwoty wnioskowanej dotacji.

Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.

Za błąd formalny przyjmuje się:

 • nie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej (brak dostarczenia dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty” wygenerowanego w systemie Witkac.pl),
 • złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” po terminie,
 • złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione,
 • złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” bez podpisów osób upoważnionych,
 • złożenie oferty bez wymaganych załączników,
 • dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub – w przypadku powoływania się oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 898/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 10.12.2018 r. – Oświadczenie o składanych załącznikach.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania wyników oceny formalnej na dedykowanej platformie elektronicznej www.witkac.pl następujących błędów formalnych:

 1. złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” bez podpisów osób upoważnionych,
 2. złożenie oferty bez wymaganych załączników,
 3. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub – w przypadku powoływania się oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 898/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 10.12.2018 r. – Oświadczenie o składanych załącznikach.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych w ofertach ocenionych negatywnie ze względów formalnych, oferty te zostają odrzucone.

Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Załącznikiem wymaganym do oferty jest kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. spółką non-profit, który należy dostarczyć w formie papierowej wraz z „Potwierdzeniem złożenia oferty”.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub – w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – należy dołączyć do oferty załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 898/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 10.12.2018 r. – Oświadczenie o składanych załącznikach.

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, oferent może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 16. kwietnia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.
 2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 4. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w systemie Witkac.pl oraz do przesłania do wydziału merytorycznego dokumentu „Potwierdzenie złożenia sprawozdania”, wygenerowanego w systemie Witkac.pl.

Termin składania ofert

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 21 marca 2019 r.
 2. Wygenerowane w systemie i wydrukowane „Potwierdzenie złożenia oferty” należy podpisać, opieczętować i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania mieszczącej się przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, lub w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań – w terminie do 26 marca 2019 r. do godziny 15:30.
 3. W przypadku „Potwierdzenia złożenia oferty” przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii Urzędu Miasta Poznania.
Reklama