Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 20.03.2019 23:59
Urząd Miejski w Suwałkach - Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 22 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 22 tys. PLN
Seniorzy
Prezydent Miasta Suwałk ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

Nazwa zadania priorytetowego
(nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz oferty)

Wspieranie działań zmierzających do prowadzenia polityki senioralnej, tworzenia warunków dla rozwoju aktywności, uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności osób starszych, w tym:
1. wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym,
2. wspieranie kampanii społecznych dotyczących seniorów,
3. rozwijanie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb osób niesamodzielnych.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
 5. uchwały Nr LI/620/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 28 września 2018 r. poz. 3868), zmienionej Uchwałą Nr LIII/642/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4522)
 6. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
 7. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje zarządzeniem Prezydent Miasta Suwałk.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 9. Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną, religijną, na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.
 10. Koszty realizacji zadania, które mogą być finansowane z dotacji:
 11. 80 % kwoty dotacji i więcej – koszty bezpośrednie realizacji zadania (np. wynajem obiektów na realizację imprez; koszty techniczne – zabezpieczenie sceny, nagłośnienia i oświetlenia; koszty logistyczne; ochrona; opieka medyczna; honoraria wykonawców, prowadzących, lektorów, instruktorów, sędziów; nagrody rzeczowe; noclegi
  i wyżywienie; usługi poligraficzne; materiały szkoleniowe; koszty promocji zadania publicznego; akredytacja; transport; ubezpieczenie; wynagrodzenia: rehabilitanta, lekarza, prawnika, pielęgniarki, terapeuty, wykładowców; zakup materiałów do terapii.
 12. 20 % kwoty dotacji i mniej – koszty administracyjne (pośrednie) realizacji zadania,
  tj. obsługa zadania (np. zakup materiałów biurowych, abonament telefoniczny, opłaty pocztowe, koordynacja zadania, obsługa księgowa i administracyjna zadania).
 13. Przyjmuje się stawki wolontariackie w wysokości maksymalnie 30 zł za godzinę
  i eksperckie w wysokości maksymalnie 100 zł za godzinę. W przypadku przyjęcia wyższych stawek, niezbędne jest uzasadnienie.
 14. Dofinansowanie przy wsparciu realizacji zadania nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania. Całkowity wkład własny oferenta powinien wynosić co najmniej 10 % całkowitych kosztów zadania.
 15. Wkład finansowy oferenta lub środków pozyskanych z innych źródeł musi stanowić co najmniej 5 % całkowitych kosztów zadania. Środki finansowe pozyskane z jednostek podległych Miastu Suwałki nie mogą stanowić wkładu własnego na realizację danego zadania. Taka oferta zostanie odrzucona.
 16. Dopuszcza się wkład własny rzeczowy Oferenta, który łącznie z wkładem własnym osobowym i wkładem finansowym wynosi co najmniej 10 procent całkowitych kosztów zadania.
 17. Należy obowiązkowo wypełnić drugą część tabeli w części IV pkt 5 oferty pn. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 18. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty
  na realizację przedmiotowego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od dnia ogłoszenia wyników konkursu do 31 grudnia 2019 r.
 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz, które spełniają następujące warunki:
 3. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
 4. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk lub Miasta Suwałki,
 5. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
 6. zapewniają wysoką jakość wykonania danego zadania.
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.z 2016 r. poz. 1300).
 8. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie za pośrednictwem systemu Witkac.pl przez Oferenta zweryfikowanego harmonogramu i kosztorysu zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji wraz z zakresem rzeczowym w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 9. Do realizacji działań powinny być zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o wolontariacie. Mogą to też być zlecenia dla firm zewnętrznych, pod warunkiem zawarcia umowy. Umowy powinny mieć klauzulę o dofinansowaniu wynagrodzenia z dotacji Miasta Suwałki.
 10. Całość zadania merytorycznego nie może być wykonana przez podwykonawcę.
 11. W przypadku powierzenia działań merytorycznych podwykonawcy (na przykład osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) należy podwykonawcę wykazać w opisie kadry zadania i harmonogramie zadania.
 12. Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony co najmniej zawarta umową o wolontariacie z wolontariuszem.
 13. Wkład rzeczowy to wartość (cena) wynajmu, wypożyczenia urządzenia czy rzeczy potwierdzona np. umową bezpłatnego użyczenia czy rozpoznaniem rynkowym.
 14. W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację zadania Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych. Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być jednoznaczne i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych.
  Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wykazać to w swoim oświadczeniu, a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępnione. Ważne jest też, aby osoba składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do czynności prawnych.
 15. W przypadku przetwarzania danych osobowych małoletnich czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.
 16. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
 17. Oferent, który planuje realizację zadania na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki lub na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach musi uwzględnić w ofercie koszty wynajmu obiektów zgodnie z zarządzeniem nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.

Termin i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system Witkac.pl i złożenie podpisanego odręcznie Potwierdzenia złożenia oferty.
 2. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), które są udostępnione w systemie Witkac.pl.
 3. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa po 21 dniach od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 20 marca 2019 r., godz. 23.59.
 4. Ostateczny termin składania odręcznie podpisanych Potwierdzeń złożenia ofert upływa następnego dnia roboczego po terminie składania ofert w systemie Witkac.pl, tj. 21 marca 2019 r. o godzinie 15.30
 5. Podpisane odręcznie Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć (bez koperty i pisma przewodniego) w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicz 1, pok. nr 4-5 (w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00) lub przesyłką listową na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 6. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie przesyłką listową po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 7. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych przez dwóch lub więcej oferentów.
Reklama