Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - regranting

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 24.03.2019 16:00
Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Cel konkursu - wybór Operatora, który zapewni wsparcie projektów realizowanych przez mieszkańców miasta Łodzi w swoim otoczeniu.
  2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 200 000,00 zł.
  3. Termin realizacji zadania: od dnia 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie zostanie zrealizowane na zasadach regrantingu, poprzez wyłonienie Operatora, który:

  1. zrealizuje działania wspierające realizację inicjatyw mieszkańców miasta Łodzi dotyczących m.in. małej infrastruktury (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni), projektów kulturalnych (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe), projektów edukacyjnych (np. kursy, warsztaty, szkolenia), podejmowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne działające za pośrednictwem organizacji pozarządowych, zwane dalej realizatorami projektów;
  2. przeprowadzi procedurę przekazania środków finansowych (tzw. mikrograntów) na realizację wyżej wymienionych inicjatyw.

Operatorem może być organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Reklama