Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs POWER: Działanie 2.16 - Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 01.04.2019 do 31.05.2019 23:59
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
tel. 22 694 65 83 adres e-mail: efs@kprm.gov.pl
Łączny budżet 10 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 2 mln PLN
Organizacje pozarządowe
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER, ogłosił konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie projektu?

Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do listopada 2019 r.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 maja 2019 r.

Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl).

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN.

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Reklama