Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w...

Reklama
Prowadzenie działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu
Nabór od 04.03.2019 do 20.03.2019 23:59
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 130 tys. PLN
Seniorzy
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

Prowadzenie działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu, w tym w szczególności:

1) promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;

2) podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;

3) działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;

4) szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;

5) aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową;

6) aktywność sportowo-rekreacyjna osób starszych;

7) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 130 000,00 zł.

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy, nie później niż do 13 grudnia 2019 r.

Zasady realizacji zadania publicznego w formie regrantingu określa załącznik do ogłoszenia.

Warunki przyznawania dotacji.

​1. Zadanie zostanie zrealizowane w formie regrantingu, którego zasady określa załącznik do ogłoszenia, poprzez wyłonienie Operatora. Operator dokona wyboru realizatorów projektów oraz zapewni wsparcie i doradztwo dla realizacji działań będących przedmiotem konkursu, podejmowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne, zwane dalej Grantobiorcami.

2. Operator wyłoniony zostanie na podstawie otwartego konkursu ofert, zwanego dalej konkursem, na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych w formie regrantingu w trybie powierzenia realizowanego w oparciu o art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Operatorem może być organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na rzecz rozwoju aktywności społecznej łodzian, w szczególności poprzez realizację inicjatyw na rzecz włączania społecznego osób starszych.

4. Warunki formalne - obligatoryjne, które musi spełnić Operator:
1) prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
2) złoży ofertę w terminie, a działania zaplanuje w okresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
3) przedstawi ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
4) złoży ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczy potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
5) załączy poprawnie wypełnione załączniki, tj:
a) oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości).

5. Warunki dodatkowe - rekomendowane:
1) Operator posiada co najmniej roczne bądź dłuższe doświadczenie w zakresie realizacji zadań w formie przekazywania środków innym organizacjom pozarządowym lub grupom nieformalnym (tzw. regranting);
2) Operator zapewni wkład własny niefinansowy w formie wolontariatu i pracy społecznej członków.

6. Środki na realizację projektów przekazane Grantobiorcom nie mogą być mniejsze niż 80 % dotacji.

7. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonychw ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia.

2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.

3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2019 r. i kończy się nie później niż 13 grudnia 2019 r.

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
1) złożenie po terminie;
2) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
3) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
4) złożenie na niewłaściwym formularzu;
5) złożenie przez podmiot nieuprawniony;
6) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
7) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
8) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
10) niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
11) złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.

6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
1) brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
2) nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;
3) potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.

7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.

8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

1. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które mają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z zakresem przedmiotowym zadania.
2. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
5. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303).
7. Zadania muszą być realizowane w sposób zapewniający zgodność z „Łódzkim standardem dostępności”, przyjętym zarządzeniem Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.
8. W części IV oferty, w pkt. 7 „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”, należy opisać sposób zapewnienia dostępności działania/wydarzenia dla osób niepełnosprawnych.

ZASADY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE REGRANTINGU

I. Zasady ogólne.
1. Operator w ramach realizacji zadania zobligowany jest do opracowania zasad przeprowadzania konkursów na wybór Grantobiorców w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję.

2. Grantobiorcą może być:
1) organizacja pozarządowa;
2) podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) grupa nieformalna składająca wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej (tzw. Patrona) - min. 5 osób realizujących zadanie, które podpisują wspólny projekt. Realizację zadania prowadzić mogą osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób małoletnich (min. wiek 15 lat) w grupie nieformalnej muszą być min. dwie osoby pełnoletnie pełniące funkcję koordynatorów grupy.

3. Operator nie może samodzielnie realizować zadania publicznego w ramach zlecenia.

4. Jedna osoba może być członkiem jednej grupy nieformalnej w danym konkursie.

5. Jeden oferent może złożyć nie więcej niż dwie oferty w jednym konkursie, z których każda dotyczy innego zadania konkursowego.

II. Kryteria wyboru Grantobiorców, które uwzględnić musi Operator.
1. Kryteria podstawowe:
1) jakość wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem w szczególności:
a) liczby osób objętych działaniami - kryterium powinno zachęcać do włączania jak najszerszej grupy mieszkańców Miasta Łodzi – osób starszych jako odbiorców bezpośrednich lub poprzez oddziaływanie projektu,
b) promocji działań w ramach realizacji zadania i sposobu rekrutacji uczestników/adresatów działania,
c) wyboru metod aktywnie angażujących uczestników realizacji zadania;
2) ocena dotychczasowego doświadczenia Grantobiorcy lub grupy nieformalnej w zakresie organizacji działań na rzecz osób starszych;
3) nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.

2. Kryteria ustawowe:
1) możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub grupę nieformalną;
2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

3. Kryteria formalne:
1) zadanie jest realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi;
2) w przypadku organizacji pozarządowej - prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
3) złożenie oferty w terminie.

III. Wysokość dotacji.
1. Kwota dotacji może wynieść:
1) od 1 000,00 do 8 000,00 zł - dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) od 1 000,00 do 4 000,00 zł - dla grup nieformalnych.

2. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty. Oferent musi wnieść wkład własny, który nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. Dopuszczalne formy wnoszenia wkładu własnego:
1) wkład własny finansowy - organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) wkład własny niefinansowy (wkład osobowy / praca społeczna) – grupy nieformalne.

3. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
1) niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności dotyczących:
a) kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło (np. wynagrodzenia artystów/ specjalistów/ szkoleniowców uczestniczących w projekcie),
b) kosztów poniesionych z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku,
c) kosztów zakupu artykułów spożywczych w ramach organizowanego projektu,
d) kosztów zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 50 zł, w tym VAT, za sztukę).
2) przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a Operatorem;
3) spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż przed zakończeniem roku budżetowego;
5) możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
6) związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania).

IV. Wskaźniki.
Operator zobligowany jest do osiągnięcia następujących wskaźników w ramach realizacji zadania:
1) liczba ofert, które wpłyną do konkursu/konkursów - min. 13;
2) liczba Grantobiorców objęta bezpośrednimi działaniami informacyjno-promocyjnymi Operatora – min. 30 podmiotów.

Reklama