Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 01.03.2019 do 29.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 110 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 110 tys. PLN
Młodzież
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.Zadanie publiczne realizuje cele: Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Celem zadania jest organizacja Warszawskiego Festiwalu Młodych – jesiennego, trwającego co najmniej 15 dni, wydarzenia dla młodzieży (13-26 lat) mieszkające i/lub uczącej się w Warszawie, którego celem będą:
1) Promocja młodych twórców, artystów, sportowców, aktywistów poprzez prezentacje ich działalności i osiągnięć;
2) Integracja i sieciowanie środowisk młodzieżowych i młodych twórców, artystów, sportowców, aktywistów;
3) Włączanie młodzieży we współorganizację wydarzeń w m.st. Warszawie;
4) Wzmacnianie postaw obywatelskich i prospołecznych młodzieży;
5) Rozwijanie kompetencji i zainteresowań młodzieży;
6) Promocja miejskiej oferty kulturalnej, edukacyjnej, naukowej, sportowej i społecznej kierowanej do młodzieży oraz działań formalnych i nieformalnych grup młodzieżowych oraz miejskich instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży;
7) Promocja i przegląd form życia kulturalnego szkół, uczelni i środowisk młodzieżowych;
8) Inspirowanie młodzieży do aktywności kulturalnej, realizacji inicjatyw i projektów na rzecz rozwijania siebie, swoich pasji, grupy rówieśniczej i najbliższego otoczenia i mieszkańców miasta;

Powyższe cele powinny być realizowane przez różnorodne formy i narzędzia skierowane zarówno do grup, jak i indywidualnych odbiorców. Powinny odznaczać się także atrakcyjnością i dostosowaniem do potrzeb i oczekiwań młodych odbiorców (w tym także osób z różnymi typami niepełnosprawności). Do takich zalicza się m.in. poniższe formy zaproponowane przez młodzież:

a) Przegląd młodej twórczości, pokazy oraz różne formy prezentacji młodych talentów: artystów, wykonawców i społeczników – m.in. teatralnych, muzycznych, sportowych, freestyle’owych itd. podczas wydarzeń w dzielnicach i wydarzenia podsumowującego.
b) Przestrzeń do wzajemnego inspirowania się młodych, wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami i/lub wypracowywania rozwiązań.
c) Twórcze i zawodowe warsztaty np. szycia, stolarki, sceniczne, emisji głosu, literackie, muzyczne, rysunku komiksowego, metody projektowej, zarządzania sobą w czasie, twórczego myślenia, profilaktyki zdrowotnej, gotowania i in.
d) Spotkania z inspirującymi gośćmi z branży artystycznej, biznesowej, naukowej jak i społecznej.
e) Spektakle i happeningi.
f) Produkcja festiwalowych spotów promujących Warszawę, jako miasta z klimatem dla młodych.
g) Prowadzenie i przekazanie zamawiającemu profesjonalnej dokumentacji fotograficznej festiwalu oraz wydrukowanie jej na planszach piankowych. Oprawę graficzną i rozmiar plansz zaakceptować musi zamawiający.
h) Galeria festiwalowa, wystawy indywidualnych osób i grup twórczych.
i) Salon wystawowy miejskich instytucji i programów kierowanych do młodzieży.
j) Przestrzeń promująca miejskie narzędzia partycypacji i włączania młodzieży w podejmowanie decyzji o mieście i aktywizujące młodzież do działania na rzecz najbliższego otoczenia oraz przekazująca wiedzę o Warszawie – jej ustroju i funkcjonowaniu (przy ścisłej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. Należy założyć, że część działań prowadzona lub współprowadzona będzie przez urzędników).
k) Zaangażowanie w realizację festiwalu młodzieżowych wolontariuszy.
l) Konsultacja programu festiwalu z przedstawicielami młodzieży, np. Młodzieżową Radą m.st. Warszawy.

Oferta Warszawskiego Festiwalu Młodych powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania młodzieży. Powinna ona zakładać współpracę z różnymi grupami młodzieżowymi, w tym Młodzieżową Radą m.st. Warszawy i chętnymi młodzieżowymi radami dzielnic, innymi młodzieżowymi formalnymi i pozaformalnymi, etc. Zależy nam, by młodzi warszawiacy byli nie tylko odbiorcami, ale także partnerami współtworzącymi wydarzenie.

Operator Warszawskiego Festiwalu Młodych w ramach realizacji zadania, powinien założyć współpracę z innymi realizatorami programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”, w tym z Warszawską Akademią Młodych Liderów, Rzeczników zmian, Młodzieżowymi Spotkaniami Teatralnymi, operatorami Aktywnej warszawskiej młodzieży, etc.

Ważnym elementem realizacji Warszawskiego Festiwalu Młodych jest zorganizowanie dużego wydarzenia muzyczno-artystycznego, które pełniłoby funkcję wydarzenia otwierającego lub podsumowującego festiwal.

Warszawski Festiwal Młodych powinien tworzyć przestrzeń do dyskusji i spotkań pomiędzy liderami młodzieżowymi, hobbystami, amatorami i profesjonalistami. Oferta powinna być różnorodna i zostać zorganizowana w taki sposób, by mogły z niej skorzystać zarówno grupy szkolne w czasie zajęć lekcyjnych, podwórkowe w czasie wolnym oraz indywidualne osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach, a także dorośli wspierający młodych twórców. Przestrzenią Festiwalu powinno być całe miasto – różne elementy wydarzenia powinny być realizowane w miarę możliwości w różnych dzielnicach. Festiwal powinien stworzyć przestrzeń do zaprezentowania się instytucji miejskich i zaproszenia do siebie młodzieży, np. Miejsc Aktywności Lokalnych, Młodzieżowych Domów Kultury, bibliotek, muzeów.

W ofercie powinny zostać uwzględnione następujące elementy:
1) Zaprezentowanie oferty Festiwalu z uwzględnienie powyższych rekomendacji
i pomysłów własnych oferenta.
2) Propozycja sposobu dotarcia, rekrutacji/wyłonienia młodzieżowych artystów, sportowców, aktywistów, twórców, liderów i innych którzy prezentować się będą podczas Festiwalu.
3) Narzędzie i sposoby promocji Festiwalu, w tym szczegółowe przedstawienie dotarcia do młodzieży z informacją zapraszającą na Festiwal.

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym szczególna uwaga będzie zwracana na:
1) zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym, w tym w szczególności odniesienie się do rekomendacji dot. oferty Festiwalu,
2) zaproponowane i opisane metody i narzędzia rekrutacji uczestników – twórców, artystów, wykonawców jak i odbiorców Festiwalu,
3) zaproponowane formy i narzędzia promocji Festiwalu,
4) zaproponowanie dodatkowych form i narzędzi uzupełniających podstawowe rekomendacje,
5) zakres i rodzaj współpracy z zespołem odpowiedzialnym za tworzenie i realizację miejskiej polityki młodzieżowej oraz przedstawicielami instytucji realizujących ofertę dla młodzieży,
6) zaangażowanie młodzieży w realizację oferty, w tym również w zakresie organizacji Festiwalu,
7) atrakcyjność, nowatorstwo, różnorodność i dostosowanie form i narzędzi do pracy z młodzieżą w różnym wieku,
8) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć festiwalowych i wspierających działalność i aktywność młodzieży.
9) realizację zadania na terenie większości warszawskich dzielnic, tak by oferta Festiwalu była rozłożona w miarę równomiernie na terenie całej Warszawy.
10) podczas realizacji zadania powinny móc zaprezentować się miejskie instytucje działające z i na rzecz młodzieży, m.in. goszcząc działania i wydarzenia odbywające się w ramach Festiwalu.

Realizacja Warszawskiego Festiwalu Młodzieży jest zadaniem interdyscyplinarnym i wymaga wiedzy i doświadczenia w wielu obszarach. W związku z tym, szczególnie rekomendowaną forma współpracy są konsorcja zrzeszająca kilka organizacji pozarządowych.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” (załącznik do Zarządzenia nr 87/2016 Prezydenta m.st. Warszawy), w tym cele szczegółowe: I.3 Dostosowanie ofert edukacji, kultury, sportu i rekreacji do potrzeb młodzieży i ograniczenie bariery w dostępie do tych ofert i II.4 Tworzenie mechanizmów wspierających inicjatywy młodzieżowe.

Wskaźnikiem realizacji powyższych celów będą:
• Liczba młodych twórców, artystów, sportowców, itd. zaangażowanych
w tworzenie miejskiej oferty kultury, sportu i edukacji pozaformalnej;
• Liczba instytucji miejskich i organizacji, otwierających się na działania i twórczość młodzieży;
• Liczba szkoleń, warsztatów i innych form wspierających młodych aktywistów, artystów, twórców i specjalistach w różnych dziedzinach.

Oferent w ramach oferty powinien przedstawić zakres realizacji powyższych wskaźników odnosząc się do skali działania, które proponuje.

W ramach realizacji zadania wyłoniony oferent zobowiązany będzie do:
1) Wzięcia udziału na początku realizacji zadania w spotkaniu nt. Programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020" („Młoda Warszawa”);
2) Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Działem Polityki Młodzieżowej oraz przygotowywania treści o realizowanym projekcie na Facebook Młoda Warszawa;
3) Realizacji działań zgodnie z założeniami programu "Młoda Warszawa”;
4) Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania Programu „Młoda Warszawa” oraz Facebooka Młoda Warszawa;
5) Umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania oraz wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania informacji o Programie "Młoda Warszawa”;
6) Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez Dział Polityki Młodzieżowej, w tym: puzzle dzielnicowe, grę Klawo znać Warszawę Miejski Informator Młodzieżowy;
7) Przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań
z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczestników oraz rekomendacji do rozwoju podobnych działań w przyszłości.
8) Zbierania informacji dotyczącej wskaźników realizacji celu I.3, II.4 Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie prowadzonych działań.
9) Zbierania od uczestników zadania zgód na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku przez Prezydenta m.st. Warszawy w celach realizacji Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016 – 2020.”
10) Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2016.862, 1948 oraz 106), w szczególności Wykonawca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:
Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:
1) Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2016.862, 1948 oraz 106) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
2) Strony ustalają, że przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Wykonawca/Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
3) Strony ustalają, że przy wykonywaniu umowy, w zakresie opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będą brały udziału osoby, które:
• widnieją w Rejestrze lub;
• nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
• co do których Wykonawca/Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.
4) Stosowania, w przypadku współpracy z wolontariuszami, standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazania jak będą stosowane;
• udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);
• umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);
• przygotowywania i przekazania do Zespołu ds. wolontariatu działającego w Centrum Komunikacji Społecznej treści informacyjnych nt. podejmowanej współpracy z wolontariuszami w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” (minimum raz w trakcie realizacji działania).

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) - uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach, niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy dofinansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie w związku z planowanym, w kolejnych latach, ogłoszeniem konkursu na kontynuację działań związanych z realizacją Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

Reklama