Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 01.03.2019 do 27.03.2019 15:30
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Targówek
Łączny budżet 180 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 180 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Opis zadania:

Realizacja zadania konkursowego polega zorganizowaniu wyjazdowych form wypoczynku w postaci kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Warszawie, w szczególności z Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, których celem jest wszechstronne oddziaływanie na rozwój uczestników, połączone z regeneracją sił fizycznych i psychicznych, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji społecznych dzieci i młodzieży

Wyjazd ma mieć charakter:

 • wychowawczy (np. poprzez poznawanie swojego kraju i jego kultury, budowanie pozytywnych postaw prospołecznych, uwrażliwianie na potrzeby innych, podnoszenie samooceny, przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym itp. ) ,

 • edukacyjny (np. poprzez rozwijanie kreatywności, odkrywanie uzdolnień i zainteresowań, udział w warsztatach, rozwijanie aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia itp.)

 • krajoznawczy (np. poprzez organizowanie wycieczek np. pieszych, rowerowych, autokarowych, rajdów, zwiedzanie okolicy, rozbudzanie zainteresowań turystycznych itp.).

Adresaci zadania:

Adresatami oferty są dzieci i młodzież od 7 do 19 roku życia, uczniowie warszawskich szkół zamieszkali w Warszawie, w szczególności z Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Informacje dotyczące realizacji zadania:

 • wypoczynek będzie obejmował minimum 12 dni (11 noclegów)

 • oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz wykwalifikowaną kadrę w zakresie prowadzenia wypoczynku, sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą

 • Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie założeń realizowanego programu edukacyjnego w trakcie wyjazdu . Wskazane jest nawiązanie do pracy edukacyjno-wychowawczej prowadzonej w trakcie roku szkolnego z konkretnymi grupami dzieci i młodzieży, której kontynuacją jest wyjazd

 • oferent zobowiązany jest do opisania sposobu rekrutacji uczestników

 • dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i i obozach specjalistycznych sportowych

 • dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

 • na oferencie spoczywa obowiązek ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem oraz ubezpieczenie NNW uczestników wypoczynku, o czym oferent powinien poinformować w ofercie.

 • środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania: wyżywienia i zakwaterowania uczestników, zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu (transport, opłaty za wstęp do obiektów, na imprezy kulturalne, obiekty sportowe).

 • środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń kadry

 • dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie

 • do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

 • do 50 zł. dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów i usług do realizacji programu

 • termin wypoczynku: 22.06.2019-31.08.2019 r.

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Realizacja wypoczynku odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz.U. z 2016 r. poz. 452).

Reklama