Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz członków ich rodzin

Reklama
Nabór od 01.03.2019 do 26.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ochota
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Rodzina
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Cel: utrwalenie zmian zachodzących podczas procesu readaptacyjnego m.in. poprzez wzmocnienie motywacji do kontynuacji procesu zdrowienia, budowania ról społecznych i wzmacniania więzi rodzinnych.

Podczas turnusu, uczestnicy uczą się w jaki sposób zapobiegać nawrotom, jeśli pojawią się w miejscach i okolicznościach nawrotom sprzyjającym, np. podczas wypoczynku w miejscach turystycznych, podczas spotkania w towarzystwie innych osób uzależnionych, itp.

Adresaci:

osoby uzależnione, będące w okresie readaptacji, osoby współuzależnione (około 17 osób) - członkowie klubów abstynenckich oraz członkowie ich rodzin i/lub osoby bliskie.

Formy:

psychoedukacja, treningi psychologiczne, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, zajęcia motywujące do kontynuowania procesu zdrowienia, konsultacje indywidualne, zajęcia integracyjne, warsztaty komunikacji interpersonalnej, warsztaty zapobiegające nawrotom choroby.

Warunki realizacji zadania:

1) doświadczenie organizacji w realizacji działania lub działań podobnego typu,

2) czas trwania turnusu minimum 5 dni, realizacja min. 40 godzin zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych, w tym maksymalnie 1 godzina konsultacji indywidualnych na osobę.

3) w ofercie realizacji zadania publicznego należy przedstawić regulamin naboru uczestników do zadania.

Kadra: osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, adekwatnie do wybranych form realizacji zadania.

Rezultaty: wzrost umiejętności społecznych u osób uzależnionych i współuzależnionych.

Wzrost umiejętności radzenia sobie z sygnałami świadczącymi o nawrocie choroby.

4. Środki przeznaczone na realizację zadania: 40 000,00 zł.

5. Termin realizacji zadania: od 15.05.2019r. do 30.09.2019r.

6. Miejsce realizacji zadania: w kraju: Polska, zagranicą:

7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę

8. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 90,00% całkowitych kosztów realizacji zadania.

9. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 5,56 %.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26 marca 2019 roku do godz. 16.00.​

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2019 roku do godz. 12.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 pok. Nr 5, 02-365 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26; 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama