Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie ogrzewalni oraz realizowanie pakietu interwencyjnego dla osób bezdomnych

Reklama
Nabór od 01.03.2019 do 22.03.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ogrzewalni oraz realizowanie pakietu interwencyjnego dla osób bezdomnych na terenie gminy Wrocław.

Zadanie polegać ma na udzielaniu doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych (w okresie jesienno - zimowym) poprzez zapewnienie pobytu w ogrzanym pomieszczeniu (ogrzewalni) osobom bezdomnym, potrzebującym krótkotrwałego schronienia i ochrony przed mrozem oraz świadczenie usług wsparcia interwencyjnego dla osób bezdomnych – w miejscu ich przebywania na terenie Miasta Wrocław.

Podmiot realizujący zadanie będzie zobowiązany do:

1. Udzielenia bezpłatnego schronienia dla jednocześnie max 100 osób bezdomnych poprzez zapewnienie miejsca w ogrzewalni na terenie Gminy Wrocław.

2. Zapewnienia schronienia, o którym mowa w pkt 1 w sposób ciągły, przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

3. Zapewnienia możliwości przygotowania gorącego napoju, poprzez udostępnienie wody oraz czajników elektrycznych lub kuchenki mogącej służyć do zagotowania wody.

4. Udostępnienia krzeseł lub materacy do siedzenia. UWAGA: Ogrzewalnia nie ma obowiązku udostępniania miejsc noclegowych.

5. Utrzymania w pomieszczeniach temperatury co najmniej 18 st. C.

6. Udostępnienia możliwości korzystania z sanitariatu.

7. Umożliwienie wymiany odzieży.

8. Współpracy z:

a) Policją,

b) Strażą Miejską,

c) Pogotowiem Ratunkowym,

d) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu w szczególności z Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców,

e) Organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne,

f) Innymi podmiotami mogącymi działać w obszarze szeroko rozumianej bezdomności.

9. Przyjmowania do placówki wszystkich osób uprawnionych bez względu na rasę, wyznanie religijne, przekonania lub poglądy polityczne, orientację seksualną, wiek oraz niepełnosprawność i zapewnienie możliwości pobytu nie naruszającego wolności sumienia i wyznania.

10. Udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat możliwości wsparcia dla osób bezdomnych
w ogrzewalni i w innych placówkach świadczących pomoc bezdomnym na terenie Gminy Wrocław.

11. Świadczenia usług wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania na terenie Miasta Wrocław, w sposób określony przez Oferenta, co może polegać przykładowo na wsparciu osób wykluczonych bezpośrednio na ulicy przez mobilne zespoły specjalistów lub kierowaniu (informowaniu), transporcie osób bezdomnych do placówek zapewniających nocleg, posiłek lub schronienie na terenie Miasta.

Reklama