Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 27.03.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów oraz zaprasza do składania ofert.

Opis konkursu:

a. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku w postaci kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży Dzielnicy Ursynów w okresie ferii letnich, o charakterze:

  • wychowawczym (np. poprzez poznawanie swojego kraju i jego kultury, budowanie pozytywnych postaw prospołecznych, uwrażliwianie na potrzeby innych, podnoszenie samooceny, profilaktykę zagrożeń itp.),

  • edukacyjnym (np. poprzez rozwijanie kreatywności, odkrywanie uzdolnień i zainteresowań, udział w warsztatach teatralnych i plastycznych, rozwijanie aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia itp.),

  • krajoznawczym (np. poprzez organizowanie wycieczek np. pieszych, rowerowych, autokarowych, rajdów, zwiedzanie okolicy, rozbudzanie zainteresowań turystycznych itp.).

b. Organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci niepełnosprawnych, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą skorzystać z oferty wyjazdowej, ani z oferty Miasta Stołecznego Warszawa w ramach programu „Lato w Mieście”.

Cel:

  • umożliwienie dzieciom i młodzieży z różnych środowisk uczestnictwa w różnego rodzaju wyjazdach o charakterze wychowawczym, krajoznawczym i edukacyjnym,

  • integracja społeczności lokalnej pochodzącej z różnych środowisk,

  • uczenie zasad współpracy w grupie i odpowiedzialności za siebie i innych,

  • promowanie zajęć o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym, jako alternatywy spędzania wolnego czasu

Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę w szczególności:

a. doświadczenie w realizacji podobnych wyjazdów letnich;

b. zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;

c. koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową (udział innych środków finansowych, wkład osobowy i wkład rzeczowy);

d. liczba uczestników biorących udział w wyjazdach, liczbę dni wypoczynku;

e. różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność;

f. ocena dotychczasowej współpracy oferenta z Dzielnicą Ursynów.

Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

a) 60 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),

b) w przypadku osób niepełnosprawnych – 65 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),

c) na koszty zakwaterowania i wyżywienia opiekuna – wolontariusza do 80% kosztów całkowitych, ale nie więcej niż 500 zł na wyjazd,

d) w przypadku wypoczynku dzieci niepełnosprawnych dodatkowo do 80% kosztów wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii, ale nie więcej niż 600 zł na jednego specjalistę na wyjazd.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć m.in. na:

a. zakwaterowanie i wyżywienie uczestników;

b. zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku;

c. transport (dojazd do miejsca organizacji wypoczynku i powrót uczestników),

d. zakwaterowanie opiekunów-wolontariuszy – pod warunkiem, że posiadają pełne, wymagane prawem kwalifikacje;

e. w przypadku form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych – na dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do zapewnienia opieki i terapii;

f. przygotowanie materiałów promocyjnych (zaproszenia, ulotki, plakaty) oraz inne formy promocji.

1) Środki z dotacji można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Warszawy (od 7-go roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej /z wyjątkiem szkół policealnych/, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia).

2) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń kadry – z wyjątkiem form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie możliwe jest dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do zapewnienia opieki i terapii.

3) Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozach sportowych.

4) Realizacja wypoczynku odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).

Dofinansowanie można wykorzystać pod warunkiem dostarczenia wydruku potwierdzającego zgłoszenie wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.

5) Zgodnie z art. 21 ust. 1. Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405), w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy (np. wolontariat) w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi (wyjazdy na ferie letnie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Reklama