Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 20.03.2019 23:59
Urząd Miasta Białogard - Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 106 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 106 tys. PLN
Rodzina, Seniorzy, Dzieci, Niepełnosprawni
Burmistrz Białogardu ogłosiła Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Zakres zadania publicznego objętego konkursem określony jest w § 6 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 Programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 i obejmuje priorytet:

Nazwa zadania konkursowego: pomoc społeczna.

Forma realizacji zadania: wspieranie.

Opis zadania:

a) zapewnianie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

b) organizowanie opieki nad dzieckiem zaniedbanym wychowawczo,

c) wspieranie działań podejmowanych na rzecz rodzin,

d) wspieranie osób żyjących w ubóstwie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

e) aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością,

f) wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa seniorów w życiu społecznym,

g) organizowanie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego i prawnego

h) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy zadania: mieszkańcy miasta Białogard.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 106.000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 8 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta Białogard (nie dotyczy wyjazdów organizowanych dla uczestników zadania).

Udział innych środków finansowych lub wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji jest wymagany, lecz nie obowiązują minimalne kryteria tych wkładów.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Podmioty wymienione w pkt 2 muszą spełniać następujące warunki:
  1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  2. dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą i zasobami rzeczowymi niezbędnymi do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  3. realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Białogard.
 4. Kwota zaplanowana na realizację zadania konkursowego może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu miasta w części przeznaczonej na realizację zadań publicznych z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 5. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Burmistrz może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. W przypadku zwiększenia w 2019 roku środków budżetowych na realizację niniejszego zadania Burmistrz Białogardu może przeznaczyć środki na:
  1. inne zadania w ramach niniejszego konkursu, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne,
  2. zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. ogłoszenie nowego konkursu.
 7. Na zadanie wyłonione w konkursie oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu miasta Białogard.

III. Warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Zadanie może być realizowane od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania, pod warunkiem, że oferent prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty (należy podać koszt wpisowego/opłaty od 1 uczestnika), co oznacza, że powinna być skalkulowana w środkach własnych w kosztorysie i w części dot. źródeł finansowania zadania.
 3. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji zadania publicznego są koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania.
 4. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w harmonogramie w kolumnie „Zakres działań realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Z dotacji przyznanej w ramach niniejszego konkursu, nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. poniesione przed podpisaniem umowy,
  2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
  3. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli Oferent ma prawo do jego odliczenia,
  4. z tytułu opłat i kar umownych,
  5. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, z tytułu należnych odsetek, kar, długów,
  6. związane z budową, zakupem budynków lub lokali, zakupem lub dzierżawą gruntów,
  7. przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  8. związane z działalnością polityczną lub religijną,
  9. poniesione na przygotowanie oferty,
  10. przeznaczone na nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
  11. na pokrycie kosztów stałych działalności Oferenta niezwiązanych z realizacją zadania publicznego,
  12. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta.
  13. na zakup środków trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
  14. na zakup napojów alkoholowych(jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
  15. amortyzacja, leasing.
 7. Koszty obsługi zadania publicznego ponoszone z dotacji, w tym koszty administracyjne (np. zakup artykułów papierniczych, tuszy, utrzymanie siedziby, obsługa księgowa zadania itp.) nie mogą przekraczać 10% wnioskowanej dotacji i kwoty 1.500,00 zł.
 8. W trakcie realizowania zadania oferent zobowiązany jest posiadać zgodę adresatów zadania (beneficjentów) na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu definicji danych osobowych zawartej w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), w szczególności zgodę na udostępnianie tych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego.

IV. Składanie ofert.

 1. Ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w dedykowanym narzędziu elektronicznym https://witkac.pl/strona od dnia 28 lutego 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r. oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy „witkac”.
 2. Wersję papierową oferty, wygenerowane potwierdzenie złożenie oferty w platformie „witkac” oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale V ogłoszenia - powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów i w nieprzekraczalnym terminie od dnia 28 lutego 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r. złożone w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78 – 200 Białogard, pok. 256. Powyższy komplet dokumentacji należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania konkursowego.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji. Podstawa prawna dająca umocowanie do podpisywania przez dane osoby musi być wskazana w ofercie. Oferty złożone przez stronę witkac.pl, bez złożenia formy papierowej oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 4. Oferty złożone przez witkac.pl, nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej przez witkac.pl, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Białogard oświadczenie o wycofaniu oferty
 5. Przed złożeniem oferty przez witkac.pl, pracownik urzędu udziela stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Aleksandra Piskunowicz – podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Białogard, tel. 723 – 221 – 787, e-mail: um.aleksandra.piskunowicz@bialogard.info).

V. Wymagana dokumentacja.

 1. Obligatoryjnie należy złożyć wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w terminie, o którym mowa w rozdziale 4 pkt. 2 ogłoszenia, kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferent przyjmujący dotację zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć dokumentacje niezbędną do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
  1. zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kalkulacji przewidywanych kosztów, stanowiących załączniki do umowy, w przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana,
  2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w KRS – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji z wyszczególnionym umocowaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
  3. kopia statutu,
  4. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 3. Nieprzesłanie informacji i dokumentów w terminie, o którym mowa w pkt 2 tego rozdziału, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji i odstąpieniem od podpisania umowy przez oferenta.
Reklama