Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert – W OBSZARZE „WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 23:59
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu  /22/ 692-46-29 wew. 201 – Pani Bogusława Kaczyńska i Pani Wioletta Rudnicka.
Łączny budżet 1,1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 235/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

OTWARTY KONKURS OFERT – W OBSZARZE „WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”

27 lutego 2019| Aktualne Otwarte Konkursy Ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 235/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia realizacji zadań:

  1. Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów
    dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych,
  2. Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r.:

1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – Zadanie nr …”;

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – Zadanie nr …”;

3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 11 czerwca 2019 r.

Reklama