Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie ośrodka realizującego w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

Reklama
Prowadzenie ośrodka realizującego w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 1,458 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodka realizującego w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Zadanie polegać ma na:

prowadzeniu ośrodka, który będzie organizował terapię i poradnictwo psychologiczne obejmujące spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem wyłącznie dla osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Będą to osoby sprawujące rodzinną pieczę i dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, ich małżonkowie oraz dzieci własne, a także dzieci i młodzież przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Wsparcie skierowane będzie także do pełnoletnich wychowanków różnych form pieczy zastępczej, objętych procesem usamodzielnienia.

W ramach realizowanego zadania ośrodek będzie przygotowywał i prowadził:

 • pisemne diagnozy psychofizyczne dziecka określające jego rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Diagnoza powinna zawierać odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w innej formie pieczy zastępczej bądź powrotu do rodziny biologicznej, przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Diagnoza powinna uwzględniać analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeby w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym; relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka i zawierać precyzyjnie sformułowane zalecenia do pracy z dzieckiem. Jeden egzemplarz diagnozy będzie przekazywany do dokumentacji MOPS - odpowiednio do Działów DIPZ i DRPZ;
 • pisemne diagnozy osób lub rodzin zawierające rozpoznanie problemów psychospołecznych oraz wskazania do pracy z dzieckiem lub rodziną;
 • psychoterapie indywidualne i grupowe (w tym dzieci, które doznały przemocy m.in. seksualnej, dzieci z problemami uzależnień behawioralnych); w razie potrzeby prowadzone także w miejscu zamieszkania
 • poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w formie spotkań indywidualnych i grupowych;
 • poradnictwo i terapię dla dorosłych wychowanków różnych form pieczy zastępczej, realizujących indywidualne programy usamodzielnienia
 • grupę socjoterapeutyczną (dla różnych grup wiekowych);
 • diagnozę i terapię neurologopedyczną obejmującą zaburzenia komunikacji u dzieci, opóźniony rozwój mowy lub zaburzenia komunikacji związane z uszkodzeniem układu nerwowego, jąkanie;
 • konsultacje oraz superwizje dla opiekunów dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 • poradnictwo specjalistyczne- w tym preorientacja zawodowa, określenie predyspozycji psychofizycznych i pomoc w wyborze zawodu;
 • wsparcie psychologiczne wychowanków w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących aktywności społeczno–zawodowej, w szczególności zniwelowania barier psychologicznych występujących u osób korzystających ze wsparcia, podniesienie ich kompetencji życiowych, umiejętności społeczno–zawodowych, wpływanie na poprawę ich relacji z innymi, komunikacji interpersonalnej;
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, dysortografią;
 • terapię rodzinną prowadzoną również w miejscu zamieszkania
 • warsztaty i szkolenia, w szczególności dla osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej i dyrektorów rodzinnych domów dziecka, mające na celu wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego (w tym zorganizowane 2 dniowego warsztatu w formie wyjazdowej dla 20 osób, z zapewnieniem opieki dla dzieci w miejscu realizacji zadania).

Ośrodek będzie przygotowywał opinie, dotyczące dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dla potrzeb postępowań sądowych prowadzonych z udziałem MOPS i wyłącznie na pisemne zlecenie MOPS;

Pracownicy lub współpracujący z Ośrodkiem będą zapraszani do udziału w dokonywaniu przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego co 3 i 6 miesięcy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ośrodek będzie zobligowany do natychmiastowego informowania MOPS o wszelkich podejrzeniach w sprawach dot. sprawowania nieprawidłowej opieki nad dziećmi i młodzieżą pozostającej w pieczy zastępczej.

Ośrodek będzie zobligowany do organizowania 1 raz na dwa miesiące spotkań z wyznaczonymi pracownikami MOPS (osobno DIPZ i DRPZ) w siedzibie MOPS, w godzinach jego urzędowania.

Ośrodek będzie współpracował w w/w zakresie z pracownikami Działu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS. Pracownicy Ośrodka będą zobowiązani do prowadzenia indywidualnych kart pracy, ewidencji dokonanych wizyt, udzielonych konsultacji, prowadzenia terminarza spotkań z odbiorcami zadania, sporządzania opinii psychologicznych z zaleceniami.

Ośrodek będzie koordynował i oceniał spójność zaleceń dla rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynikających z diagnozy psychofizycznej wychowanków.

Ośrodek będzie realizował swoje zadania w okolicach centrum miasta Wrocławia, w miejscu z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej.

Minimalny zakres realizowanego wsparcia w każdym roku realizacji zadania powinien obejmować:

 1. Diagnozy psychologiczne - 150 diagnoz
 2. Terapie indywidualna - 2000 godzin
 3. Terapie rodzinna - 120 godzin
 4. Prowadzenie grup socjoterapeutycznych - 650 godzin
 5. Terapie neurologopedyczne - 350 godzin
 6. Konsultacje dla opiekunów - 600 konsultacji
 7. Warsztaty dla opiekunów - 30 godzin
 8. Sporządzanie opinii - 10 opinii

Jeżeli zajdzie potrzeba, istnieje możliwość zmiany minimalnego zakresu wsparcia za zgodą Zleceniodawcy.

Organizacja pozarządowa, która będzie realizowała niniejsze zadanie zobowiązana będzie do prowadzenia niezbędnej dokumentacji, potwierdzającej realizację ww. świadczeń.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 575 z późn. zm.) Dz. U. z 2018 poz. 998 ze zm.

Reklama